سلام
آیا در ViewComponent می توان عملیات curd را انجام داد مانند یا نه
اگر می توان انجام داد
یک نمونه کد می توانید قرار دهید یا لینک برای مطالعه