سلام
وقتی این برنامه رو در نرم افزار emu8086 وارد میکنم
ارور میده بعضی از خطوطش مثلا خط 5
و کلا به مرحله ی کامپایل نمی رسه (چون میخوام ازش فایل هگز استخراج کنم )
ممنون میشم راهنماییم کنید برنامه کجاهاش ایراد داره

* لازم ب ذکر ک برنامه رو خودم ننوشتم کپیش کردم اما موقع اجرا خطا میده
RS EQU P2.7
RW EQU P2.6
E EQU P2.5
ORG 000H
MOV DPTR,'#'LUT
SETB P3.5
CLR P2.0
MOV TMOD,'#'00100001B
MOV TL1,'#'00D
ACALL DINT
ACALL TEXT1
MAIN: MOV R1,'#'8D
SETB P3.5
CLR P3.5
ACALL DELAY1
SETB P3.5
HERE:JB P3.5,HERE
HERE1:JNB P3.5,HERE1
HERE2:JB P3.5,HERE2
LOOP:JNB P3.5,LOOP
RL A
MOV R0,A
SETB TR1
HERE4:JB P3.5,HERE4
CLR TR1
MOV A,TL1
SUBB A,'#'50D
MOV A,R0
JB PSW.7, NEXT
SETB ACC.0
SJMP ESC
NEXT:CLR ACC.0
ESC: MOV TL1,'#'00D
CLR PSW.7
DJNZ R1,LOOP
ACALL DINT
ACALL TEXT1
ACALL LINE2
ACALL TEXT2
ACALL HMDTY
ACALL CHECK
ACALL DELAY2
LJMP MAIN
DELAY1: MOV TH0,'#'0B9H
MOV TL0,'#'0B0H
SETB TR0
HERE5: JNB TF0,HERE5
CLR TR0
CLR TF0
RET


DELAY2:MOV R1,'#'112D
BACK:ACALL DELAY1
DJNZ R1,BACK
RET

CHECK:MOV A,R0
MOV B,'#'65D
SUBB A,B
JB PSW.7,NEXT1
ACALL TEXT3
SETB P2.0
SJMP ESC1
NEXT1:ACALL TEXT4
CLR P2.0
ESC1:CLR PSW.7
RET

CMD: MOV P0,A
CLR RS
CLR RW
SETB E
CLR E
ACALL DELAY
RET


DISPLAY:MOV P0,A
SETB RS
CLR RW
SETB E
CLR E
ACALL DELAY
RET

HMDTY:MOV A,R0
MOV B,'#'10D
DIV AB
MOV R2,B
MOV B,'#'10D
DIV AB
ACALL ASCII
ACALL DISPLAY
MOV A,B
ACALL ASCII
ACALL DISPLAY
MOV A,R2
ACALL ASCII
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"%"
ACALL DISPLAY
RET


TEXT1: MOV A,'#'"H"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"y"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"g"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"r"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"o"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"m"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"e"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"t"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"e"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"r"
ACALL DISPLAY
RET

TEXT2: MOV A,'#'"R"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"H"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'" "
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"="
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'" "
ACALL DISPLAY
RET
TEXT3: MOV A,'#'" "
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'" "
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"O"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"N"
ACALL DISPLAY
RET

TEXT4:MOV A,'#'" "
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"O"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"F"
ACALL DISPLAY
MOV A,'#'"F"
ACALL DISPLAY
RET

DINT:MOV A,'#'0CH
ACALL CMD
MOV A,'#'01H
ACALL CMD
MOV A,'#'06H
ACALL CMD
MOV A,'#'83H
ACALL CMD
MOV A,'#'3CH
ACALL CMD
RET

LINE2:MOV A,'#'0C0H
ACALL CMD
RET


DELAY: CLR E
CLR RS
SETB RW
MOV P0,'#'0FFH
SETB E
MOV A,P0
JB ACC.7,DELAY
CLR E
CLR RW
RET


ASCII: MOVC A,@A+DPTR
RET

LUT: DB 48D
DB 49D
DB 50D
DB 51D
DB 52D
DB 53D
DB 54D
DB 55D
DB 56D
DB 57D
END