سلام
وقتی کدهای که در HomeController نوشته ام به خطا بر می خورد به صفحه خطا نمایش داده میشود و متوجه نوع خطا می شوم
اما وقتی کدهای که در Controller های area های برنامه نوشته ام به خطا بر می خورد خطا نمایش داده نمیشود

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{
app.UseExceptionHandler("/Error");
app.UseHsts();
}
app.UseStatusCodePages();
app.UseHttpsRedirection();

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

app.UseRouting();
app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();


app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapControllerRoute(
name: "Family",
pattern: "{area:exists}/{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"
);

endpoints.MapControllerRoute(
name: "default",
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

برای حل مشکل فوق باید چکار کنم
باتشکر