یکی از موضوعاتی که امروزه در دادگاه های کشور بسیار مورد بحث و بررسی میان قضات و مراجعه کنندگان به وجود می آید بحث ارث و تقسیم ارث می باشد که از حساسیت بالایی در دادگاه های کشور برخوردار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و اخذ وکیل به لینک روبه رو مراجعه نمایید. تقسیم ارث پدر