نمایش نتایج 1 تا 15 از 15

نام تاپیک: کلید میانبر شخصی برای menu strip

 1. #1

  Question کلید میانبر شخصی برای menu strip

  سلام من میخوام در فرم اصلی وقتی دکمه های میانبر رو میزنم فرم مد نظرم باز بشه مثلا کلید عدد 25 و میزنم فرم 1 باز بشه وقتی کلید 2a میزنم فرم 2 کلید 6c میزنم فرم 3 به همین ترتیب میخوام کلید برای فرم های مدنظرم تعریف کنم با یک حرف میتونم باز کنم ولی با دو حرف نشد در ضمن از کلیدهای Ctrl , Alt ,Shift نمیخوام استفاده گنم فقط از اعداد رقمی 10 تا 99 و ترکیبشون با حروف مثل 2a , 3b 4a 8k 9m و غیره .......

 2. #2

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  کسی نیست جواب بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 3. #3

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  ???????????????????

 4. #4

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  کلیدهای میانبر داخل صف قرار دادم بازم نشد
  Public Class Form1
  Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
      Dim q As Queue(Of Integer) = New Queue(Of Integer)()
  q.Enqueue(25)
  q.Enqueue(26)
  For Each element As Integer In q
  If element = 25 Then
  Form2.Show()
  If element = 26 Then
  Form3.Show()

  End If
  End If
  Next
  End Sub
  End Class


 5. #5
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,184

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  1- بجای queue از list هم میتونین استفاده کنین.
  2- اگر بجای رخداد keydown از رخداد keypress استفاده کنین کدنویسی کمی راحتتر هست، چون مستقیما keychar رو دارین.
  3- کدی که نوشتین قطعا جواب نمیده:
  • اول باید یک list یا queue خالی داشته باشید.
  • با هر keypress اگر keychar برای اولین کارآکتر مجاز هست (یعنی list/queue خالی هست) به list/queue اضافه میشه.
  • اگر keychar برای دومین کارآکتر هست (لیست یک آیتم داره) : اگر مجاز هست که به لیست اضافه بشه و لیست چک بشه که متناسب با کدوم فرم هست وگرنه لیست دوباره پاک بشه.
  • اگر ترکیب کلیدها با یک فرم متناظر هست اون فرم باز و لیست پاک بشه، اگر نیست : اگر کلید بعنوان کلید اول مجاز هست آیتم اول لیست پاک بشه (کلید دوم بعنوان کلید اول) و گرنه کل لیست پاک بشه.


  آلگوریتم بالا رو پیاده کنین جواب میگیرین.

 6. #6

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  نشد.....................
  آخرین ویرایش به وسیله david1363 : سه شنبه 29 تیر 1400 در 13:45 عصر

 7. #7

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  
  			
  		
  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  1- بجای queue از list هم میتونین استفاده کنین.
  2- اگر بجای رخداد keydown از رخداد keypress استفاده کنین کدنویسی کمی راحتتر هست، چون مستقیما keychar رو دارین.
  3- کدی که نوشتین قطعا جواب نمیده:
  • اول باید یک list یا queue خالی داشته باشید.
  • با هر keypress اگر keychar برای اولین کارآکتر مجاز هست (یعنی list/queue خالی هست) به list/queue اضافه میشه.
  • اگر keychar برای دومین کارآکتر هست (لیست یک آیتم داره) : اگر مجاز هست که به لیست اضافه بشه و لیست چک بشه که متناسب با کدوم فرم هست وگرنه لیست دوباره پاک بشه.
  • اگر ترکیب کلیدها با یک فرم متناظر هست اون فرم باز و لیست پاک بشه، اگر نیست : اگر کلید بعنوان کلید اول مجاز هست آیتم اول لیست پاک بشه (کلید دوم بعنوان کلید اول) و گرنه کل لیست پاک بشه.


  آلگوریتم بالا رو پیاده کنین جواب میگیرین.
  ممنون میشم کسی بلده این کد و بنویسه کمک کنه من نتونستم این و نوشتم خطا میده
  Imports System.Reactive.Linq  Public Class Main
  Protected Overrides Sub OnLoad(ByVal e As EventArgs)
  MyBase.OnLoad(e)


  Dim factories = New Dictionary(Of String, Func(Of Form))() From
  {
  {"25", Function() New Form1()},
  {"2a", Function() New Form2()}
  }


  _subscription =
  Observable.
  FromEventPattern(Of KeyPressEventHandler, KeyPressEventArgs)(
  Sub(h) AddHandler Me.KeyPress, h,
  Sub(h) RemoveHandler Me.KeyPress, h).
  Buffer(2).
  Select(Function(x) New String(x.[Select](Function(y) y.EventArgs.KeyChar).ToArray())).
  Where(Function(x) factories.ContainsKey(x)).
  ObserveOn(Me).
  Select(Function(x) factories(x).Invoke()).
  Subscribe(Sub(f) f.Show())
  End Sub


  Private _subscription As IDisposable = Nothing


  Private Sub Main_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles Me.KeyPress
  Call _subscription.Dispose()


  End Sub

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,184

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  کدی رو که نوشتین روش کارش رو نمیدونم چجوری هست،
  ولی اون الگوریتم که دادم گرچه در ظاهر حرفه ای نیست ولی در عمل کار میکنه (امیدوارم!)


  1. اول یک تابع مینویسیم که ترکیب کلیدها رو میگیره و اگر فرمی متناظر با این ترکیب تعریف شده باشه اون رو باز میکنه وگرنه false برمیگردونه.

  اینجوری کد اصلی شلوغ نمیشه و خواناتر هست.
  function show_form(key_sequence as string) as boolean
  show_form=true
  select case key_sequence
  case "25"
  my.forms.form1.show
  case "2a"
  my.forms.form2.show
  ...
  ...
  ...
  case else
  show_form=false
  end select
  end function

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,184

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  2. چون شما به queue اشاره کردین، کد رو هم برای queue و هم برای list نوشتم (با // جدا کردم) و انتخابش رو بعهده خودتون میگذارم.
  فقط در حال کلی list قابلیت انعطاف بیشتری داره و ارجح هست، در این مسئله خاص تفاوتی نداره.

  dim q as new queue(of string) // dim list as new list(of string)


  sub form_keypress
  if not char.isletterordigit(e.keychar) then exit sub
  select case q.count // list.count
  case 0 ' check for first key
  if e.keychar>="1" andalso e.keychar<="9" then
  q.enqueue(e.keychar) // list.add(e.keychar)
  else
  q.clear // list.clear
  end if
  case 1 ' check for second key
  if char.isletterordigit(e.keychar) then
  q.enqueue(e.keychar) // list.add(e.keychar)
  if show_form(join(q.toarray // list.toarray, string.empty)) then
  q.clear // list.clear
  else
  if char.isletter(e.keychar) orelse e.keychar="0" then
  q.clear // list.clear
  else
  q.dequeue // list.removeat(0)
  end if
  end if
  else
  q.clear // list.clear
  end if
  end select
  end sub


  طبق مثالی که آوردین شرط ها بر این اساس بوده که برای کلید اول فقط ارقام 0-9 و کلید دوم فقط alphanumeric،
  غیر از این هست ویرایش کنین.

 10. #10
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,184

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  3- قطعا key preview رو روشن کردین.

  4- اگر در فرم textbox یا هر کنترلی که قابلیت key-press داره داشته باشین که قرار هست text هم قبول کنه، باید یک فکری براش بکنین.

 11. #11

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  3- قطعا key preview رو روشن کردین.

  4- اگر در فرم textbox یا هر کنترلی که قابلیت key-press داره داشته باشین که قرار هست text هم قبول کنه، باید یک فکری براش بکنین.
  سلام بالاخره نوشتم
  Friend Class DoubleKeyPressHandler  Private keyQueue As New Queue(Of Keys)
  Public Sub New()
  Actions = New Dictionary(Of Integer, Action) From {
  {Keys.D2 << 16 Or Keys.D5, Sub() Call New Form2().Show()},
  {Keys.NumPad2 << 16 Or Keys.NumPad5, Sub() Call New Form2().Show()},
  {Keys.NumPad2 << 16 Or Keys.A, Sub() Call New Form3().Show()},
  {Keys.D2 << 16 Or Keys.A, Sub() Call New Form3().Show()}
  }
  End Sub


  Public ReadOnly Actions As Dictionary(Of Integer, Action)


  Public Sub Add(ByVal key As Keys)
  keyQueue.Enqueue(key)
  TryMapKeys()
  End Sub


  Private Sub TryMapKeys()
  If keyQueue.Count < 2 Then Return
  Dim key1 = keyQueue.Dequeue
  Dim key2 = keyQueue.Dequeue
  Dim dKey = key1 << 16 Or key2
  Dim keyAction As Action = Nothing
  If Actions.TryGetValue(dKey, keyAction) Then
  keyAction.Invoke()
  Else
  ' If the combination is not a match, the last Key is added back
  ' Remove the Else block if you prefer to cancel it instead. Test it.
  keyQueue.Enqueue(key2)
  End If
  End Sub
  End Class

 12. #12

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  اینم برای فرم مورد نظر
  Public Class Form1  Private keyPressHandler As New DoubleKeyPressHandler()


  Protected Overrides Function ProcessCmdKey(ByRef msg As Message, ByVal keyData As Keys) As Boolean
  keyPressHandler.Add(keyData)
  Return MyBase.ProcessCmdKey(msg, keyData)
  End Function

 13. #13
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,184

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  اینکه نتیجه کار و کدهای خودتون رو با دیگران به اشتراک میگذارین بسیار کار پسنده ای هست و خوبه که دیگران هم همینجور باشن.

  اگر فرصت دارین کدی رو که گذاشتم هم تست کنین و خبر بدین، چون مطمئن نیستم همونی باشه که خواسته شما بوده:
  من بر مبنای این که 2 کلید به ترتیب زده بشن نوشتم ولی الان شک دارم که شاید شما کلید همزمان مد نظرتون بوده.

 14. #14

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  اینکه نتیجه کار و کدهای خودتون رو با دیگران به اشتراک میگذارین بسیار کار پسنده ای هست و خوبه که دیگران هم همینجور باشن.

  اگر فرصت دارین کدی رو که گذاشتم هم تست کنین و خبر بدین، چون مطمئن نیستم همونی باشه که خواسته شما بوده:
  من بر مبنای این که 2 کلید به ترتیب زده بشن نوشتم ولی الان شک دارم که شاید شما کلید همزمان مد نظرتون بوده.
  سلام کد مورد نظر شما نوشتم با چندین تغییر کار نکرد ممنون

 15. #15
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,184

  نقل قول: کلید میانبر شخصی برای menu strip

  من دقیقا همین کدی رو که در پست 8 و 9 گذاشته بودم پیاده کردم و درست کار میکرد!
تاپیک های مشابه

 1. سوال: ایجادمشابهmenu strip در asp
  نوشته شده توسط ferdosi.navid در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 4
  آخرین پست: دوشنبه 14 مهر 1393, 13:56 عصر
 2. سوال: در مورد Context menu strip
  نوشته شده توسط orca13 در بخش C#‎‎
  پاسخ: 12
  آخرین پست: یک شنبه 10 دی 1391, 15:44 عصر
 3. حرفه ای: ساخت context menu strip
  نوشته شده توسط ahmadi.edu در بخش C#‎‎
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391, 13:46 عصر
 4. استفاده از کنترل menu strip در asp.net
  نوشته شده توسط yaldabarani در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 2
  آخرین پست: چهارشنبه 06 مهر 1390, 17:48 عصر
 5. سوال: context menu strip و کار با آن
  نوشته شده توسط metalzade در بخش VB.NET
  پاسخ: 4
  آخرین پست: شنبه 01 خرداد 1389, 18:29 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •