سلام
فرض کنید 20 تا جدول داریم که در همه انها ستونی از نوع datetime داریم
آیا می توانم بجای اینکه در بار از کد زیر استفاده کنم

.HasColumnType("Date")

یکبار در OnModelCreating تعریف کنم که همه datetime به date تبدیل شوند