چرا بعد از تایپDisplay_txt و زدن نقطه،در صفحه بازشو،setText نمی آید؟؟