سلام من یه Repeater دارم برای نمایش دسته بندی مطالب هست میخوام براساس ان چک باکس هایی که تیک خورده ایدی اون را درون دیتابیس ذخیره کنم میشه راهنمایی کنید
category.png

کد HTML:
 <asp:Repeater ID="Groups" runat="server" DataSourceID="Sql_Countpost">
                                <ItemTemplate>
                                  <li>
                                    <asp:CheckBox ID="CheckBox1" CssClass="checkboxpost checkbox-inline" runat="server" Text='<%# Eval("name_category") %>' />
                                    <i class="fa fa-plus mose" style="position: relative; bottom: 9px;" onclick='<%#"showhide("+Eval("ID_category")+"); return(false);" %>'></i>
                                    <ul id='<%#Eval("ID_category") %>' style="display: none">
                                      <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="Sql_Countpost">
                                        <ItemTemplate>
                                          <li>&nbsp;&nbsp; 
                                            <asp:CheckBox ID="CheckBox1" CssClass="checkboxpost checkbox-inline" runat="server" Text='<%# Eval("name_category") %>' ForeColor="Red" /></li>
                                        </ItemTemplate>
                                      </asp:Repeater>
                                    </ul>
                                  </li>
                                  <asp:SqlDataSource ID="Sql_Countpost" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:cmsConnectionString %>"
                                    SelectCommand='<%#"SELECT * FROM [category] WHERE ParentID="+ Eval("ID_category") %>' runat="server"></asp:SqlDataSource>
                                </ItemTemplate>
                              </asp:Repeater>