سلام
چگونه میتوان تابعی نوشت که فولدرهاو فایلها ی درون یک درایو را جستجو (پیمایش )کرد؟
منظورم اینکه کل درایو (تمام شاخه ها وزیر شاخه ها )
تشکر