سهام شرکت کاشی حافظ ( کحافظ ) برای مدتی در سال 1399 با نوساناتی درگیر بود. در سال 1400، سه ماه اول سال رشد سهام کاشی حافظ حدود 158 درصد افزایش نسبت به سال گذشته را شاهد بوده است.این شرکت در سال های 96 و همچنین 97 شیب منفی را در سود سازی تجربه کرد. شرکت کاشی و سرامیک حافظ در سال 98 و سال 99 یک روند مثبت و بسیار صعودی را داشته است و این نشان دهنده این است که سهام کاشی حافظ جای رشد دارد در صورت حمایت سهام داران این اتفاق خواهد افتاد.