مي خواهم در دلفي با كمك ابزارها يا سرويس دهنده هاي مرتبط مثل Google Translator متن انگليسي داده شده را به فارسي يا بالعكس ترجمه كنم. راهكار مناسب چيست؟
ممنون