با کمک توابع برنامه ای بنویسید که معدل 5 نمره ی یک دانشجو را محاسبه و چاپ کند