نمایش نتایج 1 تا 16 از 16

نام تاپیک: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  245

  Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  با سلام در حالت معمول با کد زیر اطلاعات رو از دیتابیس برای کمبو باکس دریافت میکنم و مشکلی نیست ولی اگر بخواهم اطلاعات رو Encrypt کنم و در دیتابیس ذخیره کنم ( که بدون مشکل انجام داده ام ) ، رو Dencrypt کنم و در کمبو باکس دریافت کنم با مشکل روبرو شدم ممنون میشم در صورت اطلاع نحوه صحیح دریافت اطلاعات در کمبو باکس رو راهنمایی بفرمایید . سپاسگزارم

   Private Sub Load_Cmb()
  Dim cn As New SqlConnection
  With cn
  .ConnectionString = Lbl1.Text
  .Open()
  End With
  Dim dt As New DataTable
  Dim da As New SqlDataAdapter("select User_N from TBL_Afra", cn)
  da.Fill(dt)
  If dt.Rows.Count > 0 Then
  With Cmb_User
  .Items.Clear()
  For i As Integer = 0 To dt.Rows.Count - 1
  .Items.Add(dt.Rows(i).Item("User_N"))
  Next
  .Text = Nothing
  .SelectedIndex = -1
  End With
  End If
  With cn
  .Close()
  .Dispose()
  End With
 2. #2

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام
  من برای گریدویو انجام دادم . بعد از باند کردن به گریدویو داخل بلوک گذاشتم و جواب داد . من برای شماره موبایل های داخل دیتابیس این کار را انجام دادم .
  شما تست کنید ببینید برای کامبو باکس جواب میده
  Try
  con.Open()
  SqlCom.ExecuteNonQuery()
  con.Close()
  Catch ex As Exception
  MsgBox("ERROR : " & ex.Message.ToString)
  Finally
  If con.State <> ConnectionState.Closed Then con.Close()
  If (Not SqlCom Is Nothing) Then SqlCom.Dispose()

  'این قسمت برای انکدینگ کردن و دوباره ریختن داخل گریدویو
  If intUserRowCount > 0 Then
  Dim j As Integer = intUserRowCount 'DataGridView1.RowCount - 2
  For f As Integer = 2 To 5
  For i As Integer = 0 To j
  Dim strMob As String = DataGridView1.Rows(i).Cells(f).Value
  If IsDBNull(strMob) Or strMob = Nothing Or strMob = "" Then
  ElseIf strMob <> Nothing Or strMob <> "" Then
  Dim arrIdDomain() As Byte = Convert.FromBase64String(strMob)
  strMob = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(arrIdDomain)
  DataGridView1.Rows(i).Cells(f).Value = strMob
  End If
  Next
  Next
  End If

  End Try


  مطمئنا کارتون را راه میندازه. فقط یک کم باید کدها را تغییر بدید.
  متغیر f میاد ستونهایی که نیازداریم را وارد حلقه میکنه .

 3. #3

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام.
  برای Encryption نیاز هست یک الگوریتم داشته باشه که این الگوریتم یک کلید داره و یک IV که بصورت بایت ایجاد می شه و بصورت پیشفرض متغیر هست و باید ذخیره بشه و سوال اینجاست که کلید و IV باید کجا ذخیره بشن که امنیت کامل حفظ بشه؟! تو دیتابیس یا توی کدنویسی برنامه بصورت یک ثابت؟!

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  245

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام از پاسخ شما سپاسگزارم در مورد Encyption مشکلی ندارم برای Dencypt هم برای هر آیتم در تکست باکس یا لیبل براحتی کار میکنه , ,ولی اینکه کل آیتم ها رو Dencrypt شده در کمبوباکس Add کنم به مشکل خوردم ، lV و کلید بصورت کد نویسی و ثابت هستند . روی کد شما تست میکنم و نتیجه رو اطلاع میدم .سپاس

 5. #5

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام
  من برای Encryption از کد زیر استفاده میکنم . بدون کلید

  Dim strMobail As String = Convert.ToBase64String(System.Text.Encoding.ASCII. GetBytes(TxtBxMobail.Text))


  ,ولی اینکه کل آیتم ها رو Dencrypt شده در کمبوباکس Add کنم به مشکل خوردم
  برای این مورد از همون روشی که گفتم ، فکر کنم انجام بشه . من که برای گریدویو انجام دادم و جواب داد.

  حالا خودم هم برای کامبوباکس امتحان میکنم . خبر میدم.

  موفق باشید

 6. #6

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام

  به این روش تونستم با کامبوباکس هم اجرا بشه

  Dim strSql As String = "SELECT IdLandowner, mobail, TellHome, TellOffice, TellSyntax FROM TblEstLandowner ORDER BY IdLandowner"
  Dim SqlCom As SqlCommand
  SqlCom = New SqlCommand(strSql, con)
  SqlCom.CommandType = Data.CommandType.Text
  Dim Dta As SqlDataAdapter = Nothing
  Dim Dsa As DataSet

  Try
  If con.State <> ConnectionState.Open Then
  con.Open()
  End If
  SqlCom.ExecuteNonQuery()
  Dta = New SqlDataAdapter(SqlCom)
  Dsa = New DataSet
  Dta.Fill(Dsa, "TblEstLandowner")
  CmbBxSMobil.DataSource = Dsa.Tables(0).DefaultView
  CmbBxSMobil.DisplayMember = "mobail"
  CmbBxSMobil.ValueMember = "IdLandowner"
  CmbBxSMobil.DataBindings.Clear()
  CmbBxSMobil.DataBindings.Add(New Binding("datasource", Dsa, "TblEstLandowner"))
  con.Close()
  Finally
  If (Not SqlCom Is Nothing) Then SqlCom.Dispose()
  If con.State <> ConnectionState.Closed Then con.Close()

  Dim intRowCount As UInteger = Dsa.Tables(0).Rows.Count - 1
  Label9.Text = intRowCount
  If intRowCount > 0 Then
  ' For f As Integer = 1 '2 To 5
  For i As Integer = 0 To intRowCount
  Dim strMob As String = Dsa.Tables(0).Rows(i).Item(1)
  If IsDBNull(strMob) Or strMob = Nothing Or strMob = "" Then
  ElseIf strMob <> Nothing Or strMob <> "" Then
  Dim arrIdDomain() As Byte = Convert.FromBase64String(strMob)
  strMob = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(arrIdDomain)
  Dsa.Tables(0).Rows(i).Item(1) = strMob
  End If
  Next
  ' Next
  End If

  End Try

 7. #7

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  نقل قول نوشته شده توسط prolog96 مشاهده تاپیک
  سلام
  من برای Encryption از کد زیر استفاده میکنم . بدون کلید

  Dim strMobail As String = Convert.ToBase64String(System.Text.Encoding.ASCII. GetBytes(TxtBxMobail.Text))  برای این مورد از همون روشی که گفتم ، فکر کنم انجام بشه . من که برای گریدویو انجام دادم و جواب داد.

  حالا خودم هم برای کامبوباکس امتحان میکنم . خبر میدم.

  موفق باشید
  البته اینی که شما نوشتی encryption نیست و هر کسی میتونه اونو به حالت اول برگردونه.

 8. #8

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  البته اینی که شما نوشتی encryption نیست و هر کسی میتونه اونو به حالت اول برگردونه.
  سلام
  پیشنهاد شما چی هست؟
  یه راه حل بهتر بگید

  ممنون

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  245

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  از دوستان بخاطر توجه شما به موضوع این تاپیک سپاسگزارم ولی Dencrytion در کمبوباکس کماکان بی نتیجه بود
  نمونه ای نزدیک به کدی که من استفاده میکنم برای Encription And Dencryption

  Private Function Encrypt(ByVal clearText As String) As String 
  Dim EncryptionKey As String ="MAKV2SPBNI99212"
  Dim clearBytes() As Byte = Encoding.Unicode.GetBytes(clearText)
  Using encryptor As Aes = Aes.Create()
  Dim pdb As New Rfc2898DeriveBytes(EncryptionKey,New Byte() { &H49, &H76, &H61, &H6e, &H20, &H4d, &H65, &H64, &H76, &H65, &H64, &H65, &H76 })
  encryptor.Key = pdb.GetBytes(32)
  encryptor.IV = pdb.GetBytes(16)
  Using ms As New MemoryStream()
  Using cs As New CryptoStream(ms, encryptor.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)
  cs.Write(clearBytes, 0, clearBytes.Length)
  cs.Close()
  End Using
  clearText = Convert.ToBase64String(ms.ToArray())
  End Using
  End Using
  Return clearText
  End Function


  Private Function Decrypt(ByVal cipherText As String) As String
  Dim EncryptionKey As String ="MAKV2SPBNI99212"
  Dim cipherBytes() As Byte = Convert.FromBase64String(cipherText)
  Using encryptor As Aes = Aes.Create()
  Dim pdb As New Rfc2898DeriveBytes(EncryptionKey,New Byte() { &H49, &H76, &H61, &H6e, &H20, &H4d, &H65, &H64, &H76, &H65, &H64, &H65, &H76 })
  encryptor.Key = pdb.GetBytes(32)
  encryptor.IV = pdb.GetBytes(16)
  Using ms As New MemoryStream()
  Using cs As New CryptoStream(ms, encryptor.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write)
  cs.Write(cipherBytes, 0, cipherBytes.Length)
  cs.Close()
  End Using
  cipherText = Encoding.Unicode.GetString(ms.ToArray())
  End Using
  End Using
  Return cipherText
  End Function

 10. #10

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام
  ممنون

  اما به MemoryStream ارور میده . چه کتابخانه ای را ایمپورت میکنید ؟
  آخرین ویرایش به وسیله prolog96 : پنج شنبه 30 تیر 1401 در 19:22 عصر

 11. #11
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  245

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  Imports System.Security.Cryptography

 12. #12

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  نقل قول نوشته شده توسط پرستو پارسایی مشاهده تاپیک
  Imports System.Security.Cryptography
  سپاسگزارم از شما . ممنون
  این را داشتم توی فایلم . اما

  برای خواندن و نوشتن در فایل ها و کار با فایل ها در VB.NET و C#‎.NET
  Streamها ابزاری برای خواندن و نوشتن در دیسک و نیز ارتباطات بین شبکه ای هستند.
  کتابخانه ش هم اینه
  Imports System.IO
  باید اضافه کنیم

 13. #13

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام

  از دوستان بخاطر توجه شما به موضوع این تاپیک سپاسگزارم ولی Dencrytion در کمبوباکس کماکان بی نتیجه بود
  نمونه ای نزدیک به کدی که من استفاده میکنم برای Encription And Dencryption
  من با کدهای شما شماره تلفن ها را کد کردم و با روش که توی پست 6 همین تاپیک که براتون فرستادم دیکد کردم و شماره ها را تو کامبوباکس درست نشون میده

 14. #14

  Lightbulb نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  سلام.
  در زمان Decryption برای CryptoStream پارامتر CryptoStreamMode باید Read باشه نه Write.

  Untitled.jpg

 15. #15
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  245

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  prolog96 گرامی اگر امکان داره کد اصلاح شده رو که تست کردید اشتراک بگذارید . و آیا شما در کمبوباکس کل شماره تلفن ها رو Dencrypt کرده اید یا یک شماره در کمبوباکس Add کردید سپاس

 16. #16

  نقل قول: Encrypt And Dencrypt در SQL و ارتباط با کمبوباکس

  prolog96 گرامی اگر امکان داره کد اصلاح شده رو که تست کردید اشتراک بگذارید . و آیا شما در کمبوباکس کل شماره تلفن ها رو Dencrypt کرده اید یا یک شماره در کمبوباکس Add کردید سپاس
  سلام

  یک نمونه برای کامبوباکس گذاشتم. خدمت شما
  در کدها توضیحات را نوشتم
  فیلدهای که باید برای شماره تماس ها بسازید همه را NVarChar, 50 انتخاب کنید .
  1.jpg2.jpg
  عکس های قبل و بعد را هم گذاشتم .
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله prolog96 : شنبه 01 مرداد 1401 در 17:55 عصر

تاپیک های مشابه

 1. انتقال داده هاي Encrypt شده بين دو سرور
  نوشته شده توسط esteghamat در بخش مدیریت دیتابیس (Database Administration)
  پاسخ: 2
  آخرین پست: سه شنبه 04 آذر 1393, 12:50 عصر
 2. سوال: مشکل در encrypt فایل
  نوشته شده توسط minaalamshahi در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 2
  آخرین پست: شنبه 20 مهر 1392, 19:26 عصر
 3. سوال: مشکل در مورد url Encrypt
  نوشته شده توسط omidghadiri در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 8
  آخرین پست: یک شنبه 11 مهر 1389, 15:14 عصر
 4. سوال: encrypt کردن داده
  نوشته شده توسط akram_raeespour در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 10
  آخرین پست: شنبه 01 تیر 1387, 07:47 صبح
 5. سوال: encrypt کردن داده
  نوشته شده توسط akram_raeespour در بخش امنیت در نرم افزار و برنامه نویسی
  پاسخ: 5
  آخرین پست: سه شنبه 28 خرداد 1387, 22:25 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •