نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: پنل آنلاین اطلاعات

 1. #1

  Question پنل آنلاین اطلاعات

  سلام دوستان من یک پنل آنلاین دارم واسه نمایش یه سری اطلاعات از توی SQL

  قسمت اصلیش (که با اون اکانت وارد میشی رو) درست نشون میده دقیق و بدون نقص


  ولی وقتی میخوای اطلاعات بقیه اکانتا رو ببینی لینک به این صورت میاد players/general/?name=Ali  اینجوری هم درست نشون میده ولی میخوام لینکش بصورت players/general/Ali بیاد یعنی اون قسمت ?name= نیوفته

  ممنون میشم راهنمایی کنید


  ایندکس فایل general واسه بقیه کاربران


  <?php


  $nName = $_GET['name'];
  include("../../config.php"); //including our config.php


  session_start(); //starting session
  error_reporting(0);


  if (isset($_SESSION['log']) && (time() - $_SESSION['log'] > 1800)) {
  session_unset();
  session_destroy();
  header('location: ../../account/login/index.php');
  }
  if(isset($_SESSION['username'])) //if session is set, so if user is logged in...
  {
  $_SESSION['amt'] = time();
  $username = $_SESSION['username']; //setting variable username as one from session
  $query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE pName = '$username'", $link); //selecting all from table users where username is name that your is loged in
  while($row = mysql_fetch_assoc($query)) //looping thousgt table to get informations
  {
  $Username = $row['pName'];
  $pEmail = $row['pEmail'];
  $pRep = $row['pRep'];
  $pPDay = $row['pPDay'];
  $pRegistredDate = $row['pRegistredDate'];
  $pLastLogin = $row['pLastLogin'];
  $pBanned = $row['pBanned'];
  $pOnline = $row['pOnline'];
  $pCash = $row['pCash'];
  $xcSkin = $row['cSkin'];
  $xfSkin = $row['fSkin'];
  $pLeader = $row['pLeader'];
  $pMember = $row['pMember'];
  $pAdmin = $row['pAdmin'];
  $pHelper = $row['pHelper'];
  $pWarns = $row['pWarns'];
  $pMarriedTo = $row['pMarriedTo'];
  $pGold = $row['pGold'];
  $pPremiumAccount = $row['pPremiumAccount'];
  $pLevel = $row['pLevel'];
  $pExp = $row['pExp'];
  $pConnectTime = $row['pConnectTime'];
  $pAFKtime = $row['pAFKtime'];
  $pAccount = $row['pAccount'];
  $pPnumber = $row['pPnumber'];
  $pCarLic = $row['pCarLic'];
  $pFlyLic = $row['pFlyLic'];
  $pBoatLic = $row['pBoatLic'];
  $pFishLic = $row['pFishLic'];
  $pGunLic = $row['pGunLic'];
  $pMatsLic = $row['pMatsLic'];
  $pMats = $row['pMats'];
  $pDrugs = $row['pDrugs'];
  $pArrested = $row['pArrested'];
  $pWantedDeaths = $row['pWantedDeaths'];
  $pCrimes = $row['pCrimes'];

  }

  $query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE pName = '$nName'", $link); //selecting all from table users where username is name that your is loged in

  if( mysql_num_rows($query) == 0) {
  header('location: ../../players/search/');
  }
  while($row = mysql_fetch_assoc($query)) //looping thousgt table to get informations
  {
  $xUsername = $row['pName'];
  $xEmail = $row['pEmail'];
  $xRep = $row['pRep'];
  $xPDay = $row['pPDay'];
  $xRegistredDate = $row['pRegistredDate'];
  $xLastLogin = $row['pLastLogin'];
  $xBanned = $row['pBanned'];
  $xOnline = $row['pOnline'];
  $xCash = $row['pCash'];
  $xcSkin = $row['cSkin'];
  $xfSkin = $row['fSkin'];
  $xLeader = $row['pLeader'];
  $xMember = $row['pMember'];
  $xAdmin = $row['pAdmin'];
  $xHelper = $row['pHelper'];
  $xWarns = $row['pWarns'];
  $xMarriedTo = $row['pMarriedTo'];
  $xGold = $row['pGold'];
  $xPremiumAccount = $row['pPremiumAccount'];
  $xLevel = $row['pLevel'];
  $xExp = $row['pExp'];
  $xConnectTime = $row['pConnectTime'];
  $xAFKtime = $row['pAFKtime'];
  $xAccount = $row['pAccount'];
  $xPnumber = $row['pPnumber'];
  $xCarLic = $row['pCarLic'];
  $xFlyLic = $row['pFlyLic'];
  $xBoatLic = $row['pBoatLic'];
  $xFishLic = $row['pFishLic'];
  $xGunLic = $row['pGunLic'];
  $xMatsLic = $row['pMatsLic'];
  $xMats = $row['pMats'];
  $xDrugs = $row['pDrugs'];
  $xArrested = $row['pArrested'];
  $xWantedDeaths = $row['pWantedDeaths'];
  $xCrimes = $row['pCrimes'];

  }
  ?>


  <!DOCTYPE html>
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>
  دارک گیمینگ | کنترل پنل
  </title>
  <LINK href="../../css/icon.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <LINK href="../../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <LINK href="../../jQueryUI/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <script type="text/javascript" src="../../js/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../js/jquery.autoSuggest.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../js/toolBox.js?ver=1.7"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../ckeditor/ckeditor.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../ckeditor/adapters/jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../js/bootbox.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../js/jquery.scrollTo-1.4.3.1-min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../js/jquery.cookie.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../jQueryUI/jquery-ui.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../js/jquery-datetimepicker.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../MagnificPopup/magnificPopup.min.js"></script>
  <LINK href="../../MagnificPopup/magnific-popup.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  </head>
  <body dir="rtl">
  <div id="header">
  <div id="headerContentBg">
  <div id="headerContentWrap">
  <div id="logo">
  <a href="../../">
  <img src="../../actual.jpg" alt="Logo">
  </a>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="headerBottomWrap">
  <div id="headerBottomContentWrap">
  <div id="headerBottomContent">
  <div id="menu">
  <ul class="topMenu">
  <li><a href="/">خانه</a></li>
  <li><a href="/account/general">اکانت من</a></li>
  <li class="active"><a href="/players" class="active">بازیکنان</a></li>
  <li><a href="/staff">پرسنل</a></li>
  <li><a href="/factions">اقلیت ها</a></li>
  <li><a href="/wars">وار ها</a></li>
  <li><a href="/clans">کلن ها</a></li>
  <li><a href="/bans">لیست بن شدگان</a></li>
  <li><a href="/stats">وضعیت</a></li>
  <li><a href="/updates"><span class="new">جدید</span>آپدیت ها</a></li>
  <li><a href="/shop">فروشگاه</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="userHeader">
  <ul>
  <li id="profileImg"><a href="../../account"><img class="userPhoto" src="../../img/thumb/<?php if($pAdmin > 7) {echo "217";} else if($pLeader != 0 || $pMember != 0) {echo $fSkin;} else {echo $cSkin;}?>.png" alt="profile"></a></li>
  <li id="profileName"><a href="../../account" style="direction: ltr;"><?php echo $Username; ?></a></li> <li id="profileSignOut"><a href="../../account/logout">خروج</a></li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="content">
  <div id="contentWrap"><div id="contentBox">
  <div class="pageTitle">
  حساب کاربری من
  </div>
  <div id="contentMain">
  <div id="rightSidebar"><ul>
  <li class="first"><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/online">بازیکنان آنلاین</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li class="prev"><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/search">جستجوی بازیکن</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li class="active"><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/general/?name=<?php echo $nName; ?>">مشخصات اصلی</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li class="next"><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/faction/?name=<?php echo $nName; ?>">اقلیت</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/clan/?name=<?php echo $nName; ?>">کلن</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/job/?name=<?php echo $nName; ?>">کار</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/business/?name=<?php echo $nName; ?>">مغازه</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/house/?name=<?php echo $nName; ?>">خانه</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/vehicles/?name=<?php echo $nName; ?>">وسایل نقلیه</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/mystats/?name=<?php echo $nName; ?>">اطلاعات بازیکن</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/friends/?name=<?php echo $nName; ?>">دوستان</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/namelog/?name=<?php echo $nName; ?>">تاریخچه نام</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/jaillog/?name=<?php echo $nName; ?>">دفعات زندانی شده</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/mutelog/?name=<?php echo $nName; ?>">آمار محرومیت از صحبت</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/warnlog/?name=<?php echo $nName; ?>">اخطار ها</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  <li><ul><li class="rightMenuItem"/><li class="menuItem"><a href="../../players/banlog/?name=<?php echo $nName; ?>">محرومیت ها</a></li><li class="leftMenuItem"/></ul></li>
  </ul></div>

  <div id="contentPage">
  <div class="subPageTitle pageTitle">
  مشخصات عمومی
  </div>

  <div id="wrapper">
  <div id="skin">

  <img class="skinImg" src="../../img/skins/<?php if($xAdmin > 7) {echo "217";} else if($xLeader != 0 || $xMember != 0) {echo $xfSkin;} else {echo $xcSkin;}?>.png" alt="Skin">
  </div>
  <div class="generalleft">
  <div class="centerbox-outer">
  <div class="centerbox-inner">
  <div class="badges">
  <?php if($xAdmin == 11){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/founder.png" data-original-title="Admin 11"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 10){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/manager.png" data-original-title="Admin 10"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 9){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/assistant.png" data-original-title="Admin 9"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 8){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/hoster2.png" data-original-title="Admin 8"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 7){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/hoster1.png" data-original-title="Admin 7"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 6){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/admin6.png" data-original-title="Admin 6"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 5){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/admin5.png" data-original-title="Admin 5"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 4){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/admin4.png" data-original-title="Admin 4"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 3){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/admin3.png" data-original-title="Admin 3"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 2){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/admin2.png" data-original-title="Admin 2"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xAdmin == 1){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/admin1.png" data-original-title="Admin 1"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xHelper > 5){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/helper5.png" data-original-title="Helper 5"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xHelper == 4){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/helper4.png" data-original-title="Helper 4"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xHelper == 3){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/helper3.png" data-original-title="Helper 3"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xHelper == 2){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/helper2.png" data-original-title="Helper 2"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xHelper == 1){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/helper1.png" data-original-title="Helper 1"></div>
  <?php }?>
  <?php if($xLeader > 0){?>
  <div class="badgeIcon"><img class="showTooltip" data-toggle="tooltip" title="" src="/img/leader.png" data-original-title="Leader"></div>
  <?php }?>
  </div>
  </div>
  </div>
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="vTable generalleftTable">
  <tr class="firstRow">
  <td class="headerTd">نام کاربری</td>
  <td>
  <div style="overflow: hidden; display: table; margin: 0 auto;" ?>
  <div style="float: right; margin-left: 5px;">
  <?php if($xOnline == 0) {$Online = "offline";}if($xOnline == 1) {$Online = "online";}if($xOnline == 2) {$Online = "afk";} ?>
  <img class="showTooltip" style="display: block; margin-top: 3px;" src="../../img/<?php echo $Online; ?>.png" alt="<?php echo $Online; ?>" data-toggle="tooltip" title="<?php echo $Online; ?>"/> </div>
  <div style="float: right;">
  <span dir="ltr"><?php echo $xUsername; ?></span> </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">تاریخ ثبت نام در سرور</td>
  <td><span dir="ltr"><?php echo $xRegistredDate; ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">تاریخ آخرین ورود به سرور</td>
  <td><span dir="ltr"><?php echo $xLastLogin; ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">وضعیت اکانت</td>
  <td>
  <?php
  if($xBanned == 0) {$Active = "فعال";}else {$Active = "محروم شده";}
  ?>
  <?php echo $Active; ?> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">اخطار ها</td>
  <td><span dir="ltr"><?php echo $xWarns; ?> / 3</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">وضعیت تاهل</td>
  <td>
  <?php echo $xMarriedTo; ?> </td>
  </tr>
  <tr class="lastRow">
  <td class="headerTd">اکانت ویژه</td>
  <?php
  if($xPremiumAccount == 0) {$Pre = "خیر";}else {$Pre = "بله، تا ".$xPDay." روز دیگر";}

  ?>
  <td><?php echo $Pre; ?> </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  </div>


  <div id="generalTableWrapper">
  <div id="generalTableright">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="vTable generalNormalTable">
  <tr class="firstRow">
  <td class="headerTd">رده بندی</td>
  <td><a href="../../stats/players/none">None</a></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">سطح</td>
  <td>
  <?php echo $xLevel; ?> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">امتیاز رسپکت</td>
  <td><span dir="ltr">
  <?php
  $nxtlevel = $xLevel + 1;
  if($nxtlevel < 8) {$expamount = $nxtlevel*2;}
  else if($nxtlevel < 15 && $nxtlevel > 7) {$expamount = $nxtlevel*3;}
  else if($nxtlevel > 14) {$expamount = $nxtlevel*4;}
  ?>
  <?php echo $xExp; ?> / <?php echo $expamount; ?> </span>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">ساعات بازی کرده</td>
  <td><?php echo $xConnectTime+$xAFKtime; ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">شماره موبایل</td>
  <td><?php echo substr($xPnumber, 0, 3);echo "-";echo substr($xPnumber, 3, 7); ?></td>
  </tr>
  </table>
  </div>


  <div id="generalTableleft">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="vTable generalNormalTable">
  <tr class="firstRow">
  <td class="headerTd">دفعات جرم</td>
  <td><?php echo $xCrimes; ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">دفعات دستگیری</td>
  <td><?php echo $xArrested; ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="headerTd">دفعات مرگ همراه وانتد</td>
  <td><?php echo $xWantedDeaths; ?></td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  </div>
  </div> </div>

  <div id="footer">
  <div id="footerleft">&nbsp;
  </div>
  <div id="footerright">
  <div id="Copyright">
  <?php
  echo "$dgName"?><br>
  <?php
  echo "$dgVersion"?><br>
  <?php
  echo "$dgCopyright"?>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </body>
  </html>
  <?php } else {header('location: ../../account/login/index.php'); }?> 2. #2
  کاربر دائمی آواتار plague
  تاریخ عضویت
  آبان 1388
  محل زندگی
  اهواز
  پست
  2,361

  نقل قول: پنل آنلاین اطلاعات

  با htaccess انجام میشه ربطی به php نداره
  سرچ کن آموزش هاش هست تو نت
قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •