سلام
با چه روشی چند سطر از یک جدول رو ویرایش کنم؟
این کد رو بدست آوردم ولی از کانتکس ایراد میگیره.

var data = _db.UserTable.Where(a => a.CityID == selectedid);
List<UserTable> deps = new List<UserTable>();
using (ApplicationDbContext db = new ApplicationDbContext())
{
foreach (var items in data)
{
deps.Add(new UserTable { CityID = 2 });
}
db.UserTable.AddRange(deps);
db.SaveChanges();
}اینم ارورش

There is no argument given that corresponds to the required formal parameter 'options' of 'ApplicationDbContext.ApplicationDbContext