سلام
تو پیاده سازی و در واقع تبدیل کد تابع ismember مشکل دارم!
تو Matlab خیلی سریعتر اجرا میشه!؟