با درود
دوستان من میخوام از jquery-confirm استفاده کنم جای Confirm استاندارد جاوا اما نمیدونم چرا درست کار نمیکنه
        function New_Confirm(title, txt) {            let success;


$.confirm({
title: '' + title + '',
content: '' + txt + '',
rtl: true,
buttons: {
confirm: {
text: 'بلی',
action: function () {
success= true;
}
},
cancel: {
text: 'خیر',
btnClass: 'btn-blue',
action: function () {
success= false;
}
}
}
});


return success;
}


تو کلیدش هم اینو نوشتم
OnClientClick="return New_Confirm('هشدار','آیا سند حذف گردد؟')"