دوستان من میخوام از jquery-confirm استفاده کنم جای confirm استاندارد جاوا اما نمیدونم چرا مقادیر رو بر نمیگردونه

        function New_Confirm(title, txt) {			let success;


$.confirm({
title: '' + title + '',
content: '' + txt + '',
rtl: true,
buttons: {
confirm: {
text: 'بلی',
action: function () {
success= true;
}
},
cancel: {
text: 'خیر',
btnClass: 'btn-blue',
action: function () {
success= false;
}
}
}
});


return success;

}


تو رویداد کلیدش هم این رو نوشتم
OnClientClick="return New_Confirm('هشدار','آیا سند حذف گردد؟')"