نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: خطا به data

 1. #1

  خطا به data

  با سلام.
  من از کد زیر استفاده می کنم :


  # Define data loaders.
  train_loader = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
  validation_loader = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_val, y_val))


  batch_size = 2
  # Augment the on the fly during training.
  train_dataset = (

  train_loader.shuffle(len(x_train))
  .map(train_preprocessing)
  .batch(batch_size)
  .prefetch(2)
  )
  # Only rescale.
  validation_dataset = (
  validation_loader.shuffle(len(x_val))
  .map(validation_preprocessing)
  .batch(batch_size)
  .prefetch(2)
  )

  model = Net()
  optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
  loss_func = nn.NLLLoss()


  epochs = 20
  loss_list = []


  model.train()
  for epoch inrange(epochs):
  total_loss = []
  for batch_idx, (data, target) inenumerate(train_loader):
  #batch_idx,

  optimizer.zero_grad()
  # Forward pass
  output = model(data)
  # Calculating loss
  loss = loss_func(output, target)
  # Backward pass
  loss.backward()
  # Optimize the weights
  optimizer.step()

  total_loss.append(loss.item())
  loss_list.append(sum(total_loss)/len(total_loss))
  print('Training [{:.0f}%]\tLoss: {:.4f}'.format(
  100. * (epoch + 1) / epochs, loss_list[-1]))
  و error زیر را دریافت می کنم:
  [COLOR=var(--ansi-red)]TypeError[/COLOR] Traceback (most recent call last)
  <ipython-input-33-505edb0b4bd3> in [COLOR=var(--ansi-cyan)]<module>[/COLOR]
  [COLOR=var(--ansi-green)] 14[/COLOR] optimizer[COLOR=var(--ansi-blue)].[/COLOR]zero_grad[COLOR=var(--ansi-blue)]([/COLOR][COLOR=var(--ansi-blue)])[/COLOR]
  [COLOR=var(--ansi-green)] 15[/COLOR] [COLOR=var(--ansi-red)]# Forward pass[/COLOR]
  [COLOR=var(--ansi-green)]---> 16[/COLOR][COLOR=var(--ansi-red)] [/COLOR]output [COLOR=var(--ansi-blue)]=[/COLOR] model[COLOR=var(--ansi-blue)]([/COLOR]data[COLOR=var(--ansi-blue)])[/COLOR]
  [COLOR=var(--ansi-green)] 17[/COLOR] [COLOR=var(--ansi-red)]# Calculating loss[/COLOR]
  [COLOR=var(--ansi-green)] 18[/COLOR] loss [COLOR=var(--ansi-blue)]=[/COLOR] loss_func[COLOR=var(--ansi-blue)]([/COLOR]output[COLOR=var(--ansi-blue)],[/COLOR] target[COLOR=var(--ansi-blue)])[/COLOR]
  /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/torch/nn/modules/conv.py in [COLOR=var(--ansi-cyan)]_conv_forward[/COLOR][COLOR=var(--ansi-blue)](self, input, weight, bias)[/COLOR]
  [COLOR=var(--ansi-green)] 452[/COLOR] _pair(0), self.dilation, self.groups)
  [COLOR=var(--ansi-green)] 453[/COLOR] return F.conv2d(input, weight, bias, self.stride,
  [COLOR=var(--ansi-green)]--> 454[/COLOR][COLOR=var(--ansi-red)] self.padding, self.dilation, self.groups)
  [/COLOR][COLOR=var(--ansi-green)] 455[/COLOR]
  [COLOR=var(--ansi-green)] 456[/COLOR] [COLOR=var(--ansi-green)]def[/COLOR] forward[COLOR=var(--ansi-blue)]([/COLOR]self[COLOR=var(--ansi-blue)],[/COLOR] input[COLOR=var(--ansi-blue)]:[/COLOR] Tensor[COLOR=var(--ansi-blue)])[/COLOR] [COLOR=var(--ansi-blue)]->[/COLOR] Tensor[COLOR=var(--ansi-blue)]:[/COLOR]

  [COLOR=var(--ansi-red)]TypeError[/COLOR]: conv2d() received an invalid combination of arguments - got (tensorflow.python.framework.ops.EagerTensor, Parameter, Parameter, tuple, tuple, tuple, int), but expected one of:
  * (Tensor input, Tensor weight, Tensor bias, tuple of ints stride, tuple of ints padding, tuple of ints dilation, int groups)
  didn't match because some of the arguments have invalid types: (!tensorflow.python.framework.ops.EagerTensor!, !Parameter!, !Parameter!, !tuple!, !tuple!, !tuple!, int)
  * (Tensor input, Tensor weight, Tensor bias, tuple of ints stride, str padding, tuple of ints dilation, int groups)
  didn't match because some of the arguments have invalid types: (!tensorflow.python.framework.ops.EagerTensor!, !Parameter!, !Parameter!, !tuple!, !tuple!, !tuple!, int)
  لطفا راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر
  آخرین ویرایش به وسیله samira22 : سه شنبه 05 مهر 1401 در 10:49 صبح
تاپیک های مشابه

 1. RecyclerView Loading Data Delay for Passing Json Data On ArrayList to New Activity
  نوشته شده توسط LoneBat در بخش Android Studio
  پاسخ: 0
  آخرین پست: یک شنبه 19 خرداد 1398, 16:15 عصر
 2. پاسخ: 0
  آخرین پست: چهارشنبه 12 آذر 1393, 01:29 صبح
 3. تفاوت multi data base و distributed data baseچیست؟
  نوشته شده توسط mehrdad85 در بخش سایر پایگاه‌های داده
  پاسخ: 0
  آخرین پست: پنج شنبه 04 خرداد 1391, 02:14 صبح
 4. اطلاعاتی راجع به Data Mining یا Data Ware house
  نوشته شده توسط رهام در بخش SQL Server
  پاسخ: 2
  آخرین پست: سه شنبه 21 اسفند 1386, 15:28 عصر
 5. send data from drop down list to data base
  نوشته شده توسط Asad.Safari در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 3
  آخرین پست: سه شنبه 28 مهر 1383, 19:52 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •