سلام. چگونه داده kerasTansor را به tensor تبدیل کنم؟