نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: فرمی که FormBorderStyle ان None است را حرکت دهیم .

 1. #1
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  فروردین 1401
  محل زندگی
  مشهد
  پست
  56

  Post فرمی که FormBorderStyle ان None است را حرکت دهیم .

  با سلام من خودم این مشکل رو داشتم و با این کد حل شد امیدوارم برای شما هم این مشکل رو حل کنه.
  protected override void WndProc(ref Message m)
  {
  switch(m.Msg)
  {
  case 0x84:
  base.WndProc(ref m);
  if ((int)m.Result == 0x1)
  m.Result = (IntPtr)0x2;
  return;
  }

  base.WndProc(ref m);
  }
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: فرمی که FormBorderStyle ان None است را حرکت دهیم .

  نقل قول نوشته شده توسط ghasem31372 مشاهده تاپیک
  با سلام من خودم این مشکل رو داشتم و با این کد حل شد امیدوارم برای شما هم این مشکل رو حل کنه.
  protected override void WndProc(ref Message m)
  {
  switch(m.Msg)
  {
  case 0x84:
  base.WndProc(ref m);
  if ((int)m.Result == 0x1)
  m.Result = (IntPtr)0x2;
  return;
  }

  base.WndProc(ref m);
  }
  این خوبه ولی تو یک پنجره معمولی شاید نیاز نداشته باشیم کل فرم حالت درگ داشته باشه و فقط نوار عنوانی که ایجاد کردیم رو بخوایم برای درگ کردنش استفاده کنیم برای محدوده نوار عنوان هم باید شرطی داشته باشه.
  و ی چیز دیگه شاید بخوایم پنجره رو با گرافیک خودمون طراحی کنیم پس برای تغییر ابعادش هم نیاز به شرط هست.
 3. #3
  کاربر تازه وارد آواتار god of war 313
  تاریخ عضویت
  دی 1400
  محل زندگی
  مشهد
  پست
  57

  نقل قول: فرمی که FormBorderStyle ان None است را حرکت دهیم .

  نقل قول نوشته شده توسط ROSTAM2 مشاهده تاپیک
  این خوبه ولی تو یک پنجره معمولی شاید نیاز نداشته باشیم کل فرم حالت درگ داشته باشه و فقط نوار عنوانی که ایجاد کردیم رو بخوایم برای درگ کردنش استفاده کنیم برای محدوده نوار عنوان هم باید شرطی داشته باشه.
  و ی چیز دیگه شاید بخوایم پنجره رو با گرافیک خودمون طراحی کنیم پس برای تغییر ابعادش هم نیاز به شرط هست.
  سلام دوست عزی من هم همین مشکل رو دارم و میخوام از قسمت نوار ابزار فرم درگ بشه شما راهی براش دارین؟

  با تشکر از شما.

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: فرمی که FormBorderStyle ان None است را حرکت دهیم .

  پیدا کردم ولی تستش نکردم.


  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;


  namespace Custom_Title_Bar
  {
  public partial class MainForm : Form
  {
  private PictureBox title = new PictureBox(); // create a PictureBox
  private Label minimise = new Label(); // this doesn't even have to be a label!
  private Label maximise = new Label(); // this will simulate our this.maximise box
  private Label close = new Label(); // simulates the this.close box


  private bool drag = false; // determine if we should be moving the form
  private Point startPoint = new Point(0, 0); // also for the moving


  public MainForm()
  {
  this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None; // get rid of the standard title bar


  this.title.Location = this.Location; // assign the location to the form location
  this.title.Width = this.Width; // make it the same width as the form
  this.title.Height = 50; // give it a default height (you may want it taller/shorter)
  this.title.BackColor = Color.Black; // give it a default colour (or load an image)
  this.Controls.Add(this.title); // add it to the form's controls, so it gets displayed
  // if you have an image to display, you can load it, instead of assigning a bg colour
  // this.title.Image = new Bitmap(System.Environment.CurrentDirectory + "\\title.jpg");
  // if you displayed an image, alter the SizeMode to get it to display as you want it to
  // examples:
  // this.title.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
  // this.title.SizeMode = PictureBoxSizeMode.CenterImage;
  // this.title.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
  // etc


  // you may want to use PictureBoxes and display images
  // or use buttons, there are many alternatives. This is a mere example.
  this.minimise.Text = "Minimise"; // Doesn't have to be
  this.minimise.Location = new Point(this.Location.X+5, this.Location.Y+5); // give it a default location
  this.minimise.ForeColor = Color.Red; // Give it a colour that will make it stand out
  // this is why I didn't use an image, just to keep things simple:
  this.minimise.BackColor = Color.Black; // make it the same as the PictureBox
  this.Controls.Add(this.minimise); // add it to the form's controls
  this.minimise.BringToFront(); // bring it to the front, to display it above the picture box


  this.maximise.Text = "Maximise";
  // remember to make sure it's far enough away so as not to overlap our minimise option
  this.maximise.Location = new Point(this.Location.X+60, this.Location.Y+5);
  this.maximise.ForeColor = Color.Red;
  this.maximise.BackColor = Color.Black; // remember, we want it to match the background
  this.maximise.Width = 50;
  this.Controls.Add(this.maximise); // add it to the form
  this.maximise.BringToFront();


  this.close.Text = "Close";
  this.close.Location = new Point(this.Location.X+120, this.Location.Y+5);
  this.close.ForeColor = Color.Red;
  this.close.BackColor = Color.Black;
  this.close.Width = 37; // this is just to make it fit nicely
  this.Controls.Add(this.close);
  this.close.BringToFront();


  // now we need to add some functionality. First off, let's give those labels
  // MouseHover and MouseLeave events, so they change colour
  // Since they're all going to change to the same colour, we can give them the same
  // event handler, which saves time of writing out all those extra functions
  this.minimise.MouseEnter += new EventHandler(Control_MouseEnter);
  this.maximise.MouseEnter += new EventHandler(Control_MouseEnter);
  this.close.MouseEnter += new EventHandler(Control_MouseEnter);


  // and we need to do the same for MouseLeave events, to change it back
  this.minimise.MouseLeave += new EventHandler(Control_MouseLeave);
  this.maximise.MouseLeave += new EventHandler(Control_MouseLeave);
  this.close.MouseLeave += new EventHandler(Control_MouseLeave);


  // and lastly, for these controls, we need to add some functionality
  this.minimise.MouseClick += new MouseEventHandler(Control_MouseClick);
  this.maximise.MouseClick += new MouseEventHandler(Control_MouseClick);
  this.close.MouseClick += new MouseEventHandler(Control_MouseClick);


  // finally, wouldn't it be nice to get some moveability on this control?
  this.title.MouseDown += new MouseEventHandler(Title_MouseDown);
  this.title.MouseUp += new MouseEventHandler(Title_MouseUp);
  this.title.MouseMove += new MouseEventHandler(Title_MouseMove);
  }


  private void Control_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
  {
  if (sender.Equals(this.close))
  this.close.ForeColor = Color.White;
  else if (sender.Equals(this.maximise))
  this.maximise.ForeColor = Color.White;
  else // it's the minimise label
  this.minimise.ForeColor = Color.White;
  }


  private void Control_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
  { // return them to their default colours
  if (sender.Equals(this.close))
  this.close.ForeColor = Color.Red;
  else if (sender.Equals(this.maximise))
  this.maximise.ForeColor = Color.Red;
  else // it's the minimise label
  this.minimise.ForeColor = Color.Red;
  }


  private void Control_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  if (sender.Equals(this.close))
  this.Close(); // close the form
  else if (sender.Equals(this.maximise))
  { // maximise is more interesting. We need to give it different functionality,
  // depending on the window state (Maximise/Restore)
  if (this.maximise.Text == "Maximise")
  {
  this.WindowState = FormWindowState.Maximized; // maximise the form
  this.maximise.Text = "Restore"; // change the text
  this.title.Width = this.Width; // stretch the title bar
  }
  else // we need to restore
  {
  this.WindowState = FormWindowState.Normal;
  this.maximise.Text = "Maximise";
  }
  }
  else // it's the minimise label
  this.WindowState = FormWindowState.Minimized; // minimise the form
  }


  void Title_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  this.drag = false;
  }


  void Title_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  this.startPoint = e.Location;
  this.drag = true;
  }


  void Title_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  if (this.drag)
  { // if we should be dragging it, we need to figure out some movement
  Point p1 = new Point(e.X, e.Y);
  Point p2 = this.PointToScreen(p1);
  Point p3 = new Point(p2.X - this.startPoint.X,
  p2.Y - this.startPoint.Y);
  this.Location = p3;
  }
  }
  } // end of the class
  } // end of the namespace


  https://stackoverflow.com/questions/...stom-title-bar

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: فرمی که FormBorderStyle ان None است را حرکت دهیم .

  فقط کافیه ی پنل بعنوان نوار عنوان اضافه شه و رویدادهای مربوط به درگ هم به اون اضافه بشه:

  Form1.zip

  Untitled.png


  public partial class Form1 : Form
  {
  private bool drag = false; // determine if we should be moving the form
  private Point startPoint = new Point(0, 0); // also for the moving
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }

  void Title_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  this.drag = false;
  }


  void Title_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  this.startPoint = e.Location;
  this.drag = true;
  }


  void Title_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  if (this.drag)
  { // if we should be dragging it, we need to figure out some movement
  Point p1 = new Point(e.X, e.Y);
  Point p2 = this.PointToScreen(p1);
  Point p3 = new Point(p2.X - this.startPoint.X,
  p2.Y - this.startPoint.Y);
  this.Location = p3;
  }
  }


  private void Title_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
  {
  Graphics g = e.Graphics;
  g.Clear(title.BackColor);
  g.DrawString("Title", title.Font, Brushes.White, 2, 2);
  }  }

تاپیک های مشابه

 1. سوال: چگونه فرمی که FormBorderStyle ان None است را حرکت دهیم .
  نوشته شده توسط Jaxon_hacker_black در بخش C#‎‎
  پاسخ: 3
  آخرین پست: شنبه 19 بهمن 1392, 14:00 عصر
 2. مشکل در FormBorderStyle
  نوشته شده توسط MaHyaR.DrAcOulA در بخش C#‎‎
  پاسخ: 3
  آخرین پست: جمعه 20 آبان 1390, 22:48 عصر
 3. سوال: حرکت دادن فرم با خصوصیت formborderstyle=none
  نوشته شده توسط hamidhws در بخش VB.NET
  پاسخ: 2
  آخرین پست: یک شنبه 08 آذر 1388, 19:13 عصر
 4. Minimize کردن فرمی با FormBorderStyle = None
  نوشته شده توسط Open-Source در بخش C#‎‎
  پاسخ: 6
  آخرین پست: چهارشنبه 08 مهر 1388, 09:32 صبح
 5. FormBorderStyle
  نوشته شده توسط Mahdi_20 در بخش C#‎‎
  پاسخ: 2
  آخرین پست: چهارشنبه 02 شهریور 1384, 12:32 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •