نمایش نتایج 1 تا 20 از 20

نام تاپیک: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  Question گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  سلام.

  من با تابع API با نام GetMenuItemID آی.دی آیتم منوی کلیک شده رو به لیست باکس با این دستور توسط WndProc به ی لیست باکس اضافه می کنم ولی آی دی رو اشتباه برمی گردونه؟!

  SysMenu.jpg


  Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
  If m.Msg = &H11F And m.LParam <> HMainMenu Then
  If m.LParam <> 0 Then
  MenuID = GetMenuItemID(m.LParam, 0)
  Me.ListBox1.Items.Add("Selected.")
  Else
  Me.ListBox1.Items.Add("Clicked. " & MenuID.ToString)
  End If
  End If
  MyBase.WndProc(m)
  End Sub


  شاید روش من برای گرفتن آی دی اشتباهه پس اگر دراین زمینه اطلاعاتی دارید ممنون می شم پاسخ دهید. با تشکر.
 2. #2
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  نقل قول نوشته شده توسط ROSTAM2 مشاهده تاپیک
  سلام.

  من با تابع API با نام GetMenuItemID آی.دی آیتم منوی کلیک شده رو به لیست باکس با این دستور توسط WndProc به ی لیست باکس اضافه می کنم ولی آی دی رو اشتباه برمی گردونه؟!

  SysMenu.jpg


  Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
  If m.Msg = &H11F And m.LParam <> HMainMenu Then
  If m.LParam <> 0 Then
  MenuID = GetMenuItemID(m.LParam, 0)
  Me.ListBox1.Items.Add("Selected.")
  Else
  Me.ListBox1.Items.Add("Clicked. " & MenuID.ToString)
  End If
  End If
  MyBase.WndProc(m)
  End Sub


  شاید روش من برای گرفتن آی دی اشتباهه پس اگر دراین زمینه اطلاعاتی دارید ممنون می شم پاسخ دهید. با تشکر.
  تابع GetMenuItemID یک ورودی دومی همداره که شماره ایندکس از subMenu رو می گیره و در اصل اون Handle برای ورودی اول منوی اصلی باید باشه و باید Position رو از آیتمهای منو داشته باشیم تا مقدار آی.دی صحیح رو بر گردونه پس این تابع منتفیه.

  آخرین ویرایش به وسیله ROSTAM2 : شنبه 12 آذر 1401 در 17:01 عصر

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  سلام مجدد.
  مقداری که wParam برمی گردونه حتی نزدیک به Handle از آیتم هم نیست و خیلی بیشتره عددش،


  چیزی که مشخصه خود منوی انتخاب شده با wParam یک عدد متفاوت برمی گردونه منتها Handle از اون آیتم انتخاب شده نیست!!!،

  سوال: توسط چه تابعی می تونم Handle آیتم انتخاب شده رو بدست بیارم؟! (20 نمره)

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,554

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  سلام و روز خوش

  براتون امکانش هست که پروژه ساده شده (فقط در حد بازسازی وضعیت) رو پیوست کنین؟
  یا کدهاش رو بگذارین؟
  همه کد منظورم هست: شامل dllimport و تعریف توابع و مقداردهی به پارامترها و ....
  و اینکه handle منو رو چجوری گرفتین و ....

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  سلام و روز خوش

  براتون امکانش هست که پروژه ساده شده (فقط در حد بازسازی وضعیت) رو پیوست کنین؟
  یا کدهاش رو بگذارین؟
  همه کد منظورم هست: شامل dllimport و تعریف توابع و مقداردهی به پارامترها و ....
  و اینکه handle منو رو چجوری گرفتین و ....
  این هم فایل های سورس برنامه که باید به یک پروژه جدید اضافه بشن:
  1. کلاسی که توابع API رو برای فراخوانی منو از ریسورس External Resource DLL استفاده می کنه.
  2. فرم اصلی برنامه


  و فایلی که منوی ریسورس از اون فراخوانی می شه و باید در پوشه برنامه باشه(Debug) - به پروژه اضافه نمی شه و با متود New از کلاس فراخوانی می شه.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 6. #6
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  در مورد کلاس ExternalResources

  متود New آدرس فایل dll رو میگیره

  Dim APIs As New ExternalResources("Resources")

  و توسط تابع ایجاد شده PresetMenu منو رو به کمک توابع LoadMenu و SetMenu از توابع API منوی ریسورس رو به فرمی که Handle اون رو به تابع دادیم اضافه می کنه و خروجیش هم Handle از منوی ست شده است(MainMenu)


  Imports System.ComponentModel
  Public Class ExternalResources
  #Region "API Functions..."
  Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" _
  Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
  Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32.dll" (
  ByVal hLibModule As IntPtr
  ) As Boolean
  Private Declare Function LoadMenu Lib "user32" Alias "LoadMenuA" (
  ByVal hInstance As Long,
  ByVal lpString As String) As Long
  Public Declare Function SetMenu Lib "user32" (
  ByVal hwnd As Long,
  ByVal hMenu As Long) As Boolean
  Public Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (
  ByVal hwnd As Long) As Long
  #End Region


  Private Shared m_hUser32 As IntPtr
  Sub New(Path As String)
  m_hUser32 = LoadLibrary(Path)
  Try
  If m_hUser32.Equals(IntPtr.Zero) Then
  Throw New Win32Exception
  End If
  Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message)
  End Try
  End Sub
  Public Function PresetMenu(lpString As String, HWND As IntPtr) As IntPtr
  Dim hMenu As IntPtr
  Dim Expr As Long = 0, hPop As Long = 0
  If m_hUser32 <> 0 Then
  hMenu = LoadMenu(m_hUser32, lpString)
  If hMenu Then
  Expr = SetMenu(HWND, hMenu)
  End If
  Return hMenu
  End If
  End Function
  End Class

 7. #7
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  در مورد فرم اصلی برنامه:

  در رویداد Load منوی ریسورس فراخوانی و ست می شه:

  HMainMenu = APIs.PresetMenu("#115", Me.Handle)


  115 آی.دی منو در فایل Resource DLL است.

  کد های فرم:


  Public Class Form1
  #Region "API Members..."
  Const WM_NCHITTEST = &H84
  Const HTMENU = 5
  Const WM_SETCURSOR = &H20
  Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
  Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
  Const WM_SYSCOMMAND = &H112
  Const SC_MOUSEMENU = &HF090&
  Const WM_ENTERMENULOOP = &H211
  Const HTCAPTION = 2
  Const WM_INITMENU = &H116
  Const WM_MENUSELECT = &H11F
  Const MF_POPUP = &H10&
  Const MF_HILITE = &H80&
  Const MF_MOUSESELECT = &H8000&
  Const WM_INITMENUPOPUP = &H117
  Const WM_MOUSEMOVE = &H200
  Const MK_LBUTTON = &H1
  Const WM_ENTERIDLE = &H121
  Const MSGF_MENU = 2


  Const WM_LBUTTONUP = &H202
  Const MF_GRAYED = &H1
  Const MF_DISABLED = &H2
  Public Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (
  ByVal lpPrevWndFunc As Long,
  ByVal hwnd As Long,
  ByVal Msg As Long,
  ByVal wParam As Long,
  ByVal lParam As Long) As Long
  Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (
  ByVal hwnd As Long,
  ByVal nIndex As Long,
  ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Declare Function GetMenuItemID Lib "user32" (
  ByVal hMenu As Long,
  ByVal nPos As Long) As Long
  Dim HMainMenu, lPrevWnd, Expr As IntPtr
  Public Declare Function GetSubMenu Lib "user32" (
  ByVal hMenu As Long,
  ByVal nPos As Long) As Long
  Private Declare Function GetMenuItemCount Lib "user32" (
  ByVal hwnd As IntPtr) As Integer
  #End Region
  Dim APIs As New ExternalResources("Resources")
  Dim MenuID As Long
  Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
  Dim str$ = ""
  If m.Msg = &H11F And m.LParam <> HMainMenu Then
  If m.LParam <> 0 Then
  SubMenusID(m.LParam, m.WParam)
  MenuID = GetMenuItemID(m.LParam, 0)
  str = String.Format("LParam:{0}, Msg:{1}, hWnd:{2}, WParam:{3}",
  m.LParam.ToInt64, m.Msg, m.HWnd.ToInt64, m.WParam.ToInt64)
  Me.ListBox1.Items.Add("Selected. " & str & "/" & MenuID.ToString)
  Else
  Me.ListBox1.Items.Add("Clicked. " & MenuID.ToString)
  End If
  End If
  MyBase.WndProc(m)
  End Sub
  Sub SubMenusID(hMenu As IntPtr, hSubMenu As IntPtr)
  Dim Len% = GetMenuItemCount(hMenu)
  For i = 0 To Len - 1
  Me.ListBox1.Items.Add("GetSubMenu(hMenu, i): " + GetMenuItemID(hMenu, i).ToString)
  Next
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  HMainMenu = APIs.PresetMenu("#115", Me.Handle)
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
  Me.ListBox1.Items.Clear()
  End Sub
  End Class
  آخرین ویرایش به وسیله ROSTAM2 : شنبه 12 آذر 1401 در 20:48 عصر

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  در اصل باید یا شماره Index منوی انتخاب شده و یا Handle از اون رو داشته باشیم تا بتونیم به برنامه بفمونیم که کاربر روی کدوم آیتم کلیک کرده ولی فقط wParam رو داریم که یک عدد متفاوت با انتخاب هر آیتم بر می گردونه که آی دی اصلی ریسورس رو من نتونستم ازش بیرون بکشم.

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  یک اشتباه در کد فرم اصلی بود که درستش اینجاست: (متود SubMenusID)


  Sub SubMenusID(hMenu As IntPtr, hSubMenu As IntPtr)
  Dim Len% = GetMenuItemCount(hMenu)
  For i = 0 To Len - 1
  Me.ListBox1.Items.Add("GetSubMenu(hMenu, i): " + GetMenuItemID(hMenu, i).ToString)
  Next
  End Sub

 10. #10
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc


 11. #11
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  طبق کدی که در سورس پست قبلی هست کدهای فرم اصلی رو تغییر دادم ولی هیچ نتیجه ای بیشتر از WndProc نداشت مگر اینکه من کدها رو اشتباه بکار برده باشم:

  ResourceMenu01.jpg

  اون عددی که بر می گردونه آی.دی اصلی آیتم منو نیست.


  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 12. #12
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  در متود WndProc این متغیر به اینصورت مقداردهی بشه تنها آی دی های آیتم های منوهایی که زیر مجموعه دارند نمایش داده می شه؟!! عجیبه ولی اگر می شد مشخص کرد کدوم ایندکس هست خیلی ساده تر می شد آی دی ها رو بدست آورد:

  که البته بخاطر اون عدد ورودی دوم از تابع GetMenuItemID این اتفاق می افته:


  lLastItemSelected = (m.WParam.ToInt64 And 255) Or GetMenuItemID(m.LParam, 0)


  ResourceMenu02.jpg

 13. #13
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  این کد بهتر و باید همه آیدی ها اضافه بشه تا با انتخاب هر آیتم آی.دی اون تشخیص داده بشه: رازش چیه نمی دونم ؟!!!


  lLastItemSelected = (m.WParam.ToInt64 And 255) Or (40001 And 40002 And 40003 And 40004 And 40005 And 40006 And 40007)

 14. #14
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  برای بدست آوردن آی.دی منو باید این کد رو براش بکار گرفت:

  MenuID = (m.WParam.ToInt64 And &HFFFF&)

  حالا سوال اینجاست این دقیقا کاربردش چیه که باید با اپراتور And آورده بشه؟!!!

  آخرین ویرایش به وسیله ROSTAM2 : یک شنبه 13 آذر 1401 در 22:06 عصر

 15. #15
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  سلام.
  مقدار &HFFFF& اگر به Long تبدیل بشه می شه
  65535
  آخرین ویرایش به وسیله ROSTAM2 : دوشنبه 14 آذر 1401 در 08:31 صبح

 16. #16
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  این هم ی سورس کد دیگه که خیلی بکار میاد برای آیتمهای منوی سیستمی:
  Visual Basic 6.0 (Source Code)


  After reading the other replies, I thought about throwing the following
  example into the group.
  Please read the comments in the code.
  Create a new project, add some menu structure to the form. Make as many
  menus and sub-menus as you want. Also put a StatusBar on the form.
  Add a module to the project.
  Paste the following code to the form's (General)(Declaration) section:
  ==================================================
  Option Explicit
  Private Sub Form_Load()
  StatusBar1.Style = sbrSimple
  gPrevWndProc = SubClass(Me.hWnd)
  End Sub
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  UnSubClass Me.hWnd, gPrevWndProc
  End Sub
  ==================================================
  Paste the following code to the module's (General)(Declaration) section:
  ==================================================
  Option Explicit
  Public Const GWL_WNDPROC = (-4)
  Public Const WM_MENUSELECT = &H11F
  Public Const SC_RESTORE = &HF120&
  Public Const SC_MOVE = &HF010&
  Public Const SC_SIZE = &HF000&
  Public Const SC_MINIMIZE = &HF020&
  Public Const SC_MAXIMIZE = &HF030&
  Public Const SC_CLOSE = &HF060&
  Public Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA"
  (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Public Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA"
  (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal
  wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
  Public gPrevWndProc As Long
  Public Function SubClass(hWnd As Long) As Long
  On Error GoTo SubClass_Error
  'Use the Debug object to print some calculation that will rais an error.
  'This way the program jumps to the SubClass_Error label,
  'and the hWnd's object is NOT subclassed in te IDE
  '
  'Because the Debug object is ignored in the compiled (.exe) program,
  'the hWnd's object IS subclassed in the .exe
  '
  'Comment-out the next line to subclass also in the IDE
  'Debug.Print 1 / 0
  '
  'NOTE: ------------------------------------------------------+
  'Pausing or Stopping a subclassed form can result in |
  'unpredictable situations or even let VB crash |
  '------------------------------------------------------------+
  SubClass = SetWindowLong(hWnd, GWL_WNDPROC, AddressOf WindowProc)
  SubClass_Error:
  End Function
  Public Function UnSubClass(hWnd As Long, lpPrevWndProc As Long) As Long
  UnSubClass = SetWindowLong(hWnd, GWL_WNDPROC, lpPrevWndProc)
  End Function
  Public Function WindowProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal
  wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
  Dim hSysMenu As Long
  Dim sMenuText As String
  Dim uFlags As Long
  Dim uItem As Long
  Select Case uMsg
  Case WM_MENUSELECT
  uItem = wParam And &HFFFF&
  uFlags = wParam \ &H10000 And &HFFFF&
  Select Case uItem
  Case 0 ' No menu
  sMenuText = ""
  'The following values are defined by Visual Basic
  'They always start from 1 and increment through each menu
  item
  'The following prompts correspond to system menu commands
  Case SC_RESTORE
  sMenuText = "Restore this window to it's previous size"
  Case SC_MOVE
  sMenuText = "Move this window"
  Case SC_SIZE
  sMenuText = "Size this window"
  Case SC_MINIMIZE
  sMenuText = "Minimize this window to the taskbar"
  Case SC_MAXIMIZE
  sMenuText = "Maximize this window"
  Case SC_CLOSE
  sMenuText = "Close this window"
  Case Else
  'This is where I need help also!!
  *************************************
  'The uItem seems to identify the menu item, but I don't
  see any logic *
  'The uFlags gives information about grayed, chacked etc.
  *
  'For this example, just show the values:
  *****************************


  _


  End Select
  Form1.StatusBar1.simpleText = sMenuText
  WindowProc = CallWindowProc(gPrevWndProc, hWnd, uMsg, wParam,
  lParam)
  Case Else
  WindowProc = CallWindowProc(gPrevWndProc, hWnd, uMsg, wParam,
  lParam)
  End Select
  End Function
  آخرین ویرایش به وسیله ROSTAM2 : دوشنبه 14 آذر 1401 در 09:16 صبح

 17. #17
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,554

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  این یک مورد رو فکر کنم هدفش این هست نیمه پایینی wparam رو نیاز داره (4 بایت پایین از 8 بایت)
  نقل قول نوشته شده توسط ROSTAM2 مشاهده تاپیک
  برای بدست آوردن آی.دی منو باید این کد رو براش بکار گرفت:

  MenuID = (m.WParam.ToInt64 And &HFFFF&)

  حالا سوال اینجاست این دقیقا کاربردش چیه که باید با اپراتور And آورده بشه؟!!!

  البته من نتونستم برنامه رو اجرا کنم، راستش پیچیده تر از اندازه ای هست که سر در بیارم!
  پرسش: الان شما هدفتون این هست که یک منوی سیستمی به یک windows form دات نت اضافه و بعد message ها رو capture کنین؟

 18. #18
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  پرسش: الان شما هدفتون این هست که یک منوی سیستمی به یک windows form دات نت اضافه و بعد message ها رو capture کنین؟
  با ایجاد یک رویداد و گرفتن آی.دی آیتم ها برای ورودی رویداد می شه دستورات رو بر اساس آی.دی اجرا کرد.
  چون منو از ریسورس لود می شه بنابر این هیچ دسترسی به رویدادهای اون نیست و باید براش رویداد ساخته بشه شاید بگین این کار عبس و بیهوده است اما یک فایده ای که داره می شه از منو های اون ریسورس در پنجره های متفاوت بصورت متفاوت یا یکسان داشت و حتی می شه هر کدوم از منوهای اون رو بعنوان ContextMenu استفاده کرد.

  در اصل منو از ریسورس dll که با ++VC ساخته شده فراخوانی می شه و اینکه نوشتم آی دی منوی سیستمی چون روش گرفتن آی.دی منوی پنجره های ویندوز هم شبیه به همین هست. و همچنین اگه روی نوار عنوان فرم راست کلیک و آیتم های منوی اون انتخاب بشه آی.دی های اون آیتمها هم با این روش قابل دستیابی هستند.
  آخرین ویرایش به وسیله ROSTAM2 : سه شنبه 15 آذر 1401 در 09:22 صبح

 19. #19
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  نقل قول: گرفتن آی.دی منوی سیستمی یک فرم با WndProc

  دستور صحیح برای گرفتن آی.دی از آیتم کلیک شده توی این پست از این تاپیک ارسال شد:

  SysMenuAddedItem01.jpg

 20. #20
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  روستایی در کنج استان فارس
  پست
  1,266

  Thumbs up ایجاد منو برای فرم با استفاده از منوی موجود در Resource-Only DLL

  سلام به همه
  برای لود منو از ریسورس یک نمونه سورس هست استفاده کنید:(Visual Studio 2015)

  برای هر دو پروژه از نسخه 2015 استفاده شده.
  ResourceOnly06.jpg ResourceOnly14.jpg

  حوصله کردم ی تاپیک کامل و مفصل در موردش ایجاد می کنم:
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 2
  آخرین پست: یک شنبه 20 آذر 1401, 12:18 عصر
 2. مبتدی: درخواست توضیح تابع WndProc
  نوشته شده توسط mhabat در بخش برنامه نویسی با MFC و ++Visual C
  پاسخ: 5
  آخرین پست: دوشنبه 27 آبان 1392, 22:46 عصر
 3. حرفه ای: Protected Overrides Sub WndProc
  نوشته شده توسط This_is_ALireza در بخش VB.NET
  پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 10 مرداد 1392, 11:47 صبح
 4. پاسخ: 1
  آخرین پست: دوشنبه 09 مرداد 1391, 13:09 عصر
 5. معادل دستور دات نت Protected Overrides Sub WndProc در ویژوال
  نوشته شده توسط This_is_ALireza در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 12
  آخرین پست: جمعه 11 آذر 1390, 10:08 صبح

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •