این ساختمان داده شخصی رو اصلا مفهومشو نمیفهمم .ویدیو دارید که اموزش بده اینقدرم نیمفعمم که نمیدونم مشکلم کجاس