سلام من یه سایت دارم که دیگه به برنامه نویسش دسترسی ندارممتاسفانه!!!
500 Internal Server Error
Request Timeout
This request takes too long to process, it is timed out by the server. If it should not be timed out, please contact administrator of this web site to increase 'Connection Timeout'.

در حال حاضر برای فانکشن های بیش از 2 دقیقه این پیغام رو میده. در سرور فایل .htaccess به صورت زیر می باشد:
# BEGIN cPanel-generated php ini directives, do not edit
# Manual editing of this file may result in unexpected behavior.
# To make changes to this file, use the cPanel MultiPHP INI Editor (Home >> Software >> MultiPHP INI Editor)
# For more information, read our documentation (https://go.cpanel.net/EA4ModifyINI)
<IfModule php5_module>
php_flag asp_tags Off
php_flag display_errors Off
php_value max_execution_time 1200
php_value max_input_time 1200
php_value max_input_vars 1000
php_value memory_limit 1024M
php_value post_max_size 1024M
php_value session.gc_maxlifetime 1440
php_value session.save_path "/var/cpanel/php/sessions/ea-php56"
php_value upload_max_filesize 1024M
php_flag zlib.output_compression Off
</IfModule>
<IfModule lsapi_module>
php_flag asp_tags Off
php_flag display_errors Off
php_value max_execution_time 1200
php_value max_input_time 1200
php_value max_input_vars 1000
php_value memory_limit 1024M
php_value post_max_size 1024M
php_value session.gc_maxlifetime 1440
php_value session.save_path "/var/cpanel/php/sessions/ea-php56"
php_value upload_max_filesize 1024M
php_flag zlib.output_compression Off
</IfModule>
# END cPanel-generated php ini directives, do not edit

و اونو به صورت زیر تغییر دادم ولی همچنان خطا میده حالا نمیدونم که باید سرور رو هم ریبوت کنم یا سرویس رو restart. میشه راهنمایی کنید.
ضمنا فریمورک لاراول میباشد و البته به همراه vue

# BEGIN cPanel-generated php ini directives, do not edit
# Manual editing of this file may result in unexpected behavior.
# To make changes to this file, use the cPanel MultiPHP INI Editor (Home >> Software >> MultiPHP INI Editor)
# For more information, read our documentation (https://go.cpanel.net/EA4ModifyINI)
<IfModule Litespeed>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=noabort:1, E=noconntimeout:1]
</IfModule>
<IfModule php5_module>
php_flag asp_tags Off
php_flag display_errors Off
php_value max_execution_time 3000
php_value max_input_time 3000
php_value max_input_vars 1000
php_value memory_limit 1024M
php_value post_max_size 1024M
php_value session.gc_maxlifetime 1440
php_value session.save_path "/var/cpanel/php/sessions/ea-php56"
php_value upload_max_filesize 1024M
php_flag zlib.output_compression Off
</IfModule>
<IfModule lsapi_module>
php_flag asp_tags Off
php_flag display_errors Off
php_value max_execution_time 3000
php_value max_input_time 3000
php_value max_input_vars 1000
php_value memory_limit 1024M
php_value post_max_size 1024M
php_value session.gc_maxlifetime 1440
php_value session.save_path "/var/cpanel/php/sessions/ea-php56"
php_value upload_max_filesize 1024M
php_flag zlib.output_compression Off
</IfModule>
# END cPanel-generated php ini directives, do not edit