با سلام به تمامی دوستان و تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو
من برای فرا خوانی یک فرم جدید و بستن فرم موجود از دستور زیر استفاده میکنم

private void btnList_Click(object sender, EventArgs e)
{
Thread mythread = new Thread(new ThreadStart(OpenNewForm));
mythread.Start();
this.Close();
}
public static void OpenNewForm()
{
Application.Run(new frmShow());
}
مشکل من اینه که در هر بار فراخوانی باید نام فرم مورد نظر برای بسته شدن رو درون OpenNewForm قرار بدم
اگر بخوام اون رو بصورت یک متغیر تعریف کنم و هر بار با فراخوانی نام فرم و دستور
Application.Run(new myform);
رو فراخوانی کنم چطور ممکنه
ممنون از تمامی دوستان