سلام لطفا در مورد استصال به دیتابیس پلسک با sql manangment راهنمایی فرمایید.
Untitled.png