با سلام
طبق سمپل های موجود میشه html رو شبیه سازی کرد و در radgridview نمایش داد من از کد های زیر استفاده میکنم ولی در انتهای کد با خطای object null refrence مواجه میشم،لطفا راهنمایی بفرمایید

HtmlViewDefinition view = new HtmlViewDefinition();
view.RowTemplate.Rows.Add(new RowDefinition());
view.RowTemplate.Rows.Add(new RowDefinition());
view.RowTemplate.Rows[0].Cells.Add(new CellDefinition("CustomerID"));
view.RowTemplate.Rows[0].Cells.Add(new CellDefinition("CompanyName"));
view.RowTemplate.Rows[0].Cells.Add(new CellDefinition("City"));
view.RowTemplate.Rows[0].Cells.Add(new CellDefinition("Country"));
view.RowTemplate.Rows[1].Cells.Add(new CellDefinition("Phone"));

view.RowTemplate.Rows[1].Cells[0].ColSpan = 2;
view.RowTemplate.Rows[0].Cells[2].RowSpan = 2;
view.RowTemplate.Rows[0].Cells[3].RowSpan = 2;
view.RowTemplate.Rows[0].Height = 40;

در این خط خطا دارم
this.radGrisView1.ViewDefinition = view;