با سلام خدمت اساتید تالار vb6
با استفاده از کد زیر متن json را دریافت میکنم

Private Sub Command1_Click()
Dim s As String
s = Inet1.OpenURL("http://localhost/json.txt")
s = Replace(s, "", "")


Text1.Text = s

Dim lst As Dictionary
Set lst = JSON.parse(s)
MsgBox (lst.Item("Name"))

End Sub


در خط چهارم از کد فوق با یک سری کارکتر مواجه شدم که مجبور شدم با مقدار "" جایگزین کنم تا با استفاده JSON.parse فرمت json بهم نریزه

مشکل اصلی اینجاست که مقادیر دریافتی انکد شده

09144631682.jpg