چرخه گذرگاه خواندن نوشتن i/o
برای
In ax,6Dh
E46d
هم در پردازنده ۸۰۸۶ و هم در ۸۰۸۸ مقایسه کنم!اما نمیتونم درکش کنم و حلش کنم.
Oneta1380@gmail.com