سلام در یک برنامه mvc.core6 (modelfirst) چگونه می توانم بصورت هزمان از چند دیبایس مختلف استفاده کنم