فروش سورس نرم افزار سرویس مدارس
نرم افزاری جهت مدیریت سرویس مدارس
از جمله امکانات این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود

1- ثبت دانش آموزان برحسب منطقه و مقطع تحصیلی
2 – ثبت مشخصات رانندگان ،
3 – ثبت مشخصات مدارس
4 – ثبت تخلف رانندگان
5 – ایجاد سرویس به صورت اتوماتیک بر حسب منطقه و فاصله ،
6 – دریافت شهریه دانش آموز
7 – پرداخت کمسیون رانندگان
8 – گزارشگیری متنوع و کامل
و ….