نمایش نتایج 1 تا 14 از 14

نام تاپیک: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  فارس
  پست
  1,489

  Smile چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

  من یک کد HTML دارم اول می خوام تگ Head رو از رشته جدا کنم بعد هم تگ های Link که بتونم آدرس favicon رو بدست بیارم. جواب می خوام و اگه مسیر ساده تری سراغ دارید ممنون می شم پاسخ بدید

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  فارس
  پست
  1,489

  نقل قول: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

  سلام مجدد
  کدی که من دارم اینه ولی فقط اطلاعات سایت آپارات رو برای من برمی گردون و سایتای خارجی رو جوابگو نیست !!! راه حل چیه؟!


  از متود PreserveWeb استفاده کنید و پنجره Debug رو تماشا کنید....
  قسمت اول سایز آیکون سایت هست و قسمت دوم آدرسش تو هاست.


  aparat.jpg


  Imports System.Net


  Module Methods
  Dim WithEvents client As New WebClient()
  Dim Match As New System.Text.RegularExpressions.Regex("<([a-z]+)(?![^>]*\/>)[^>]*>")
  '"([^"]*)"
  Dim AttribPattern As New System.Text.RegularExpressions.Regex(String.Format ("\w*\=\{0}([^{0}]*)\{0}", Chr(34)))
  Class AttributeInfo
  Public Name, Value As String
  Sub New(Name$, Value$)
  Me.Name = Name
  Me.Value = Value
  End Sub
  End Class
  Function Attribute(input As String) As AttributeInfo
  If input.Length = 0 Then Return Nothing
  Dim spl As String() = input.Split("=")
  If input.Contains("=") = True Then
  If spl.Length = 2 Then
  Return New AttributeInfo(spl(0), spl(1).Replace(Chr(34), ""))
  End If
  End If
  Return Nothing
  End Function


  Dim IconCollection As New Dictionary(Of Size, String)
  Dim isShortcutIcon As Boolean = False
  Private Sub client_DownloadStringCompleted(sender As Object, e As DownloadStringCompletedEventArgs) Handles client.DownloadStringCompleted
  Dim Attrib As AttributeInfo
  Dim SplSize As String()
  Dim S As Size = New Size(0, 0)
  Dim PATH As String = ""
  Try
  'Debug.Print(e.Result)
  For Each M As System.Text.RegularExpressions.Match In Match.Matches(e.Result)
  If M.Success = True Then
  If M.Value.Trim.StartsWith("<link") = True And M.Value.Trim.EndsWith(">") Then
  'Debug.Print(M.Value)
  For Each Attr As System.Text.RegularExpressions.Match In AttribPattern.Matches(M.Value)
  If Attr.Success Then
  ' Debug.Print(Attr.Value)
  Attrib = Attribute(Attr.Value)
  If Attrib.Name.ToLower = "rel" AndAlso Attrib.Value.ToLower = "shortcut icon" Then
  isShortcutIcon = True
  End If
  If isShortcutIcon = True Then
  If Attrib.Name.ToLower = "sizes" Then
  SplSize = Attrib.Value.Split("x")
  S = New Size(SplSize(0), SplSize(1))
  End If
  If Attrib.Name.ToLower = "href" Then
  PATH = Attrib.Value
  End If
  End If
  End If
  Next
  If isShortcutIcon = True Then
  IconCollection.Add(S, PATH)
  Debug.Print(S.ToString + ": " + PATH)
  isShortcutIcon = False
  End If
  End If
  End If
  Next
  Catch ex As Exception
  Debug.Print(ex.Message)
  End Try
  End Sub


  Sub PreserveWeb(Address As String)
  Dim url As Uri = New Uri(Address)
  If url.HostNameType = UriHostNameType.Dns Then
  Dim URa = String.Format("{0}://{1}/", url.Scheme, url.Host)
  client.DownloadStringAsync(New Uri(URa))
  End If
  End Sub
  End Module


 3. #3
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  فارس
  پست
  1,489

  نقل قول: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

  خوب این یکی کد فکر کنم بهتر باشه فقط برای بدست آوردن آیکون:


  Dim WithEvents WB As New WebBrowser With {.ScriptErrorsSuppressed = True}
  Sub PreserveWeb(Address As String)


  Dim url As Uri = New Uri(Address)
  If url.HostNameType = UriHostNameType.Dns Then
  Dim URa = String.Format("{0}://{1}/", url.Scheme, url.Host)
  'client.DownloadStringAsync(New Uri(URa))
  WB.Navigate(URa)
  Do Until WB.ReadyState = WebBrowserReadyState.Complete
  Application.DoEvents()
  Loop
  Dim DomDoc As mshtml.IHTMLDocument3 = WB.Document.DomDocument
  With DomDoc
  For Each link As mshtml.HTMLLinkElement In .getElementsByTagName("link")
  Debug.Print(link.outerHTML)
  'If link.getAttribute("rel").ToString.ToLower = "shortcut icon" Then
  ' Debug.Print(link.getAttribute("href"))
  'End If
  Next
  End With
  End If
  End Sub

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  فارس
  پست
  1,489

  نقل قول: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

  خوب بالاخره تونستم با این روش اکثریت آیکون سایتا رو بدست بیارم اما هنوز ی سایتی مث برنامه نویس خطا بر می گردونه:

  Imports System.Net
  Imports System.Windows.Forms


  Dim WithEvents WB As New WebBrowser With {.ScriptErrorsSuppressed = True}
  Dim WithEvents client As New WebClient()  Sub PreserveWeb(Address As String)
  Dim url As Uri = New Uri(Address)
  If url.HostNameType = UriHostNameType.Dns Then
  Dim URa = String.Format("{0}://{1}/", url.Scheme, url.Host)
  'client.DownloadStringAsync(New Uri(URa))
  WB.Navigate(URa)
  End If
  End Sub


  Private Sub WB_DocumentCompleted(sender As Object, e As WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WB.DocumentCompleted
  Dim DomDoc As mshtml.IHTMLDocument3 = WB.Document.DomDocument
  IconLoaded = False
  With DomDoc
  Try
  For Each link As mshtml.HTMLLinkElement In .getElementsByTagName("link")
  ' Debug.Print(link.outerHTML)
  If IconLoaded = True Then Exit For
  If IconLoaded = False AndAlso (link.getAttribute("rel").ToString.ToLower = "icon" Or link.getAttribute("rel").ToString.ToLower = "shortcut icon") Then
  Debug.Print(link.getAttribute("href"))
  Debug.Print(e.Url.OriginalString)
  Dim urlIcon As String
  If link.getAttribute("href").ToString.Contains(e.Url. Host) = True Then
  urlIcon = link.getAttribute("href").ToString
  Else
  urlIcon = String.Format("{0}{1}", String.Format("{0}://{1}/", e.Url.Scheme, e.Url.Host), link.getAttribute("href").ToString)
  End If
  Debug.Print(urlIcon)
  client.DownloadDataAsync(New Uri(urlIcon))
  End If
  Next
  Catch ex As Exception
  Debug.Print(ex.Message)
  End Try
  End With
  End Sub
  Dim Strm As IO.Stream
  Dim IconLoaded As Boolean = False
  Private Sub client_DownloadDataCompleted(sender As Object, e As DownloadDataCompletedEventArgs) Handles client.DownloadDataCompleted
  Debug.Print(e.Result.Length)
  Strm = New IO.MemoryStream(e.Result)
  ' Dim bmp As Bitmap = Image.FromStream(Strm)
  Strm.Position = 0
  ItemDialog.Icon = New Icon(Strm) 'bmp.
  Strm.Dispose()
  IconLoaded = CBool(e.Result.Length > 0)
  End Sub

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  فارس
  پست
  1,489

  نقل قول: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟


  Imports System.ComponentModel
  Imports System.Net  Dim WithEvents WB As New WebBrowser With {.ScriptErrorsSuppressed = True}
  Dim WithEvents client As New WebClient()  Sub PreserveWeb(Address As String)
  Dim url As Uri = New Uri(Address)
  If url.HostNameType = UriHostNameType.Dns Then
  Dim URa = String.Format("{0}://{1}/", url.Scheme, url.Host)
  'client.DownloadStringAsync(New Uri(URa))
  WB.Navigate(URa)
  End If
  End Sub


  Private Sub WB_DocumentCompleted(sender As Object, e As WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WB.DocumentCompleted
  Dim DomDoc As mshtml.IHTMLDocument3 = WB.Document.DomDocument
  IconLoaded = False
  With DomDoc
  Try
  '<meta Property= "og:image" content="https://learn.microsoft.com/en-us/media/open-graph-image.png" />
  Dim href As String = ""
  For Each link As mshtml.HTMLLinkElement In .getElementsByTagName("link")
  ' Debug.Print(link.outerHTML)
  If IconLoaded = True Then Exit For
  If IconLoaded = False AndAlso (link.getAttribute("rel").ToString.ToLower = "icon" Or link.getAttribute("rel").ToString.ToLower = "shortcut icon") Then
  Debug.Print(link.getAttribute("href"))
  Debug.Print(e.Url.OriginalString)
  Dim urlIcon As String
  If link.getAttribute("href").ToString.Contains(e.Url. Host) = True Then
  urlIcon = link.getAttribute("href").ToString
  Else
  href = link.getAttribute("href").ToString
  If href.StartsWith("/") = False Then
  href = href.Insert(0, "/")
  End If
  urlIcon = String.Format("{0}{1}", String.Format("{0}://{1}", e.Url.Scheme, e.Url.Host), href).Replace(".com//", ".com/")
  End If
  Debug.Print(urlIcon)
  client.DownloadDataAsync(New Uri(urlIcon))
  End If
  Next
  For Each link As mshtml.HTMLMetaElement In .getElementsByTagName("meta")
  If IconLoaded = True Then Exit For
  If IconLoaded = False AndAlso (link.getAttribute("Property").ToString.ToLower = "og:image") Then
  Debug.Print(link.content)
  Debug.Print(e.Url.OriginalString)
  Dim urlIcon As String
  If link.content.Contains(e.Url.Host) = True Then
  urlIcon = link.content
  Else
  href = link.content
  If href.StartsWith("/") = False Then
  href = href.Insert(0, "/")
  End If
  urlIcon = String.Format("{0}{1}", String.Format("{0}://{1}", e.Url.Scheme, e.Url.Host), href).Replace(".com//", ".com/")
  End If
  Debug.Print(urlIcon)
  'client.DownloadDataAsync(New Uri(urlIcon))
  client.DownloadFileAsync(New Uri(urlIcon), IO.Path.GetFullPath(".\favicon.png"))
  End If
  Next
  Catch ex As Exception
  Debug.Print(ex.Message)
  End Try
  End With
  End Sub
  Dim Strm As IO.Stream
  Dim IconLoaded As Boolean = False
  Dim Icon As Icon, Image As Image
  Private Sub client_DownloadDataCompleted(sender As Object, e As DownloadDataCompletedEventArgs) Handles client.DownloadDataCompleted
  Debug.Print(e.Result.Length)
  Strm = New IO.MemoryStream(e.Result)
  Try
  Icon = New Icon(Strm)
  ItemDialog.Icon = Icon
  IconLoaded = CBool(e.Result.Length > 0)
  Catch ex As Exception
  Try
  Dim bmp As New Bitmap(Strm)
  Image = bmp
  ItemDialog.PictureBox1.Image = Image
  IconLoaded = CBool(e.Result.Length > 0)
  Catch ex2 As Exception


  End Try
  End Try
  End Sub


  Private Sub client_DownloadFileCompleted(sender As Object, e As AsyncCompletedEventArgs) Handles client.DownloadFileCompleted
  Try
  Image = Image.FromFile(IO.Path.GetFullPath(".\favicon.png" ))
  ItemDialog.PictureBox1.Image = Image
  IconLoaded = True
  Catch ex As Exception


  End Try


  End Sub

 6. #6
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  نقل قول: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

  سلام و روز خوش

  1- در کل استفاده از regex بعنوان parser (هر نوع parser) کار خوبی نیست؛
  در حالی که مرورگرها کدهای html ناقص و نادرست رو هم render میکنن، کدهای regex نمیتونن اونها رو درست تشخیص بدن (در حالت کلی).
  و هم این که به نوعی اختراع دوباره چرخ هست!
  برای html parsing همین mshtml کاملا مناسبه که خب خودتون هم به همین نکته رسیدین.


  2- در حالت عمومی برای web scraping نیازی به webbrowser نیست؛
  چون فقط قرار هست از سورس دیتا بیرون بکشیم و با خود سایت تعاملی نداریم.
  پس کافی هست به یک روشی فقط سورس رو بخونیم (مثلا با webclient یا webrequest) و بعد این سورس رو با یک parser آنالیز کنیم.
  ولی بعضی از سایتها (مثل stackoverflow) جلوی این کار رو میگیرن (خیلی ساده با چک کردن header ارسالی) ،
  و در این صورت باید حتما از یک کنترل مثل webbrowser (که activex هست) یا webview2 (که dotnet control) هست استفاده کنیم.
  بنابراین اگر از webclient یا webrequest استفاده میکنیم باید یک فکری هم به حال user agent برداریم که دچار مشکل نشیم.


  3- در سیستم های به روز شده که Internet Explorer 11 دارن، یک نسخه از mshtml جدیدتر هست که امکانات بیشتری نسبت به نسخه قدیمی (ie 7) داره.
  شاید سودمندترین اونها queryselect/queryselectall باشه که یک آموزش از اون در تاپیک زیر هست:
  ساخت یک دیتابیس از همه تاپیک‌ها و پست‌های تالار اکسس - Web Scraping in Access VBA
  همه ویندوزهای 10 و 11 این ورژن رو دارن.

  4- در مورد دانلود آیکونها، توضیحی داده نشده ولی بسیار ساده تر میشه نوشت.

 7. #7
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  Favicon/Image Scraping Using WebView2

  در پست اصلی توضیحی در مورد معیار جستجوی favicon داده نشده، ولی گویا فرمت کلی به شکل نمونه زیر هست:
  <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">

  <link rel="icon" sizes="16x16 32x32 64x64" href="/favicon.ico">
  <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32.png">

  <link rel="apple-touch-icon" href="/favicon-57.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/favicon-120.png">

  <meta name="msapplication-TileImage" content="/favicon-144.png">  البته اینها هم گویا استفاده میشه:
  <link rel="image_src" href="/favicon.ico">

  <meta property="og:image" content="https://abc.com/favicon.png" />


  اسم و آدرس فایل ها و اندازه ها نمونه است!

  با اینحساب کافی هست موارد زیر رو بررسی کنیم:
  1- تگ های link که در rel عبارت icon دارن یا rel اونها برابر image_src هست
  2- تگ های meta که property اونها برابر og:image هست
  3- تگ های meta که name اونها برابر msapplication-TileImage هست

  بررسی اینها با متد queryselector/queryselectorall خیلی ساده است.

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  Favicon/Image Scraping Using WebView2

  Imports System.Text.Json
  Imports Microsoft.Web.WebView2
  Imports MZhtml


  Private WithEvents WV2 As WinForms.WebView2
  Private IconsFolder As String = "...."
  Private DownloadFolder As String
  Private Site_Uri As Uri
  Private Navigation_Completed As Boolean


  WV2 = New WinForms.WebView2
  Site_Uri = New Uri("https://...")
  DownloadFolder = $"{IconsFolder}\{Site_Uri.Host}"
  If Not IO.Directory.Exists(DownloadFolder) Then
  IO.Directory.CreateDirectory(DownloadFolder)
  End If

  Dim t As Task = WV2.EnsureCoreWebView2Async(Nothing)
  Do Until t.IsCompleted
  Application.DoEvents()
  Loop

  Navigation_Completed = False
  WV2.CoreWebView2.Navigate(Site_Uri.ToString)
  Do Until Navigation_Completed
  Application.DoEvents()
  Loop
  WV2.Dispose()


  Private Async Sub WV2_NavigationCompleted(
  sender As Object,
  e As Core.CoreWebView2NavigationCompletedEventArgs
  ) Handles WV2.NavigationCompleted
  Try
  Dim html As String = Await WV2.ExecuteScriptAsync("document.documentElement.o uterHTML;")
  html = CStr(JsonSerializer.Deserialize(html, GetType(String)))

  Dim idoc2 As IHTMLDocument2 = CType(New HTMLDocument, IHTMLDocument2)
  idoc2.write(html)
  idoc2.close()
  Dim document As HTMLDocument = CType(idoc2, HTMLDocument)

  Dim links = document.querySelectorAll("link[rel*='icon'] , link[rel='image_src']")
  For Each link As HTMLLinkElement In links
  DownloadFile(New Uri(Site_Uri, link.href).ToString)
  Next

  Dim metas = document.querySelectorAll("meta[property='og:image'] , meta[name='msapplication-TileImage']")
  For Each meta As HTMLMetaElement In metas
  DownloadFile(New Uri(Site_Uri, meta.content).ToString)
  Next

  Navigation_Completed = True
  Catch ex As Exception
  Throw New Exception(ex.Message)
  End Try
  End Sub


  Sub DownloadFile(File_Address As String)
  If File_Address.Contains("?") Then
  File_Address = File_Address.Split("?"c)(0)
  End If
  Try
  My.Computer.Network.DownloadFile(address:=File_Add ress,
  destinationFileName:=$"{DownloadFolder}\{File_Addr ess.Split("/"c).Last}",
  userName:=String.Empty,
  password:=String.Empty,
  showUI:=False,
  connectionTimeout:=10000,
  overwrite:=True)
  Catch ex As Exception
  Console.WriteLine($"Error downloading {File_Address}{vbCrLf}{ex.Message}")
  End Try
  End Sub

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  Favicon/Image Scraping Using WebView2

  چند نکته در مورد کدهای پست 8:
  1- از کنترل WebView2 فقط برای خوندن سورس سایت استفاده شده و parse به عهده mshtml هست.

  2- میشد از webclient یا httpwebrequest و ... هم برای خوندن سورس استفاده کرد،
  ولی بعضی سایتها (مثل خود مایکروسافت) حتی با تغییر user agent هم میتونن اون رو از یک مرورگر واقعی تشخیص بدن!
  و این که هدف آشنایی با WebView2 هم بود.

  3- برخلاف کنترل قدیمی Web Browser ، در WebView2 دسترسی مستقیم به dom document نداریم؛
  بنابراین مجبور شدیم که با متد ExecuteScriptAsync ، متن html رو بگیریم و از روی اون یک htmldocument بسازیم و ادامه داستان.
  در پست های بعدی روش دیگه ای رو آموزش میدم.

  4- برای دانلود هم از My.Computer.Network.DownloadFile استفاده شده که کدنویسی رو ساده و کوتاه میکنه.

 10. #10
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  Favicon/Image Scraping Using WebView2 and Javascript

  در واقع برای html parsing نیازی به mshtml نیست و میتونیم با خود javascript این کار رو انجام بدیم (بنظرم بهتر هم هست):

  Imports System.Text
  Imports Microsoft.Web.WebView2


  Private Async Sub WV2_NavigationCompleted(
  sender As Object,
  e As Core.CoreWebView2NavigationCompletedEventArgs
  ) Handles WV2.NavigationCompleted

  Dim script As New StringBuilder
  script.AppendLine("function getImages() {")
  script.AppendLine("var images =[];")
  script.AppendLine("var links = document.querySelectorAll(""link[rel*='icon'] , link[rel='image_src']"");")
  script.AppendLine("links.forEach(function(link) {images.push(link.href);});")
  script.AppendLine("var metas = document.querySelectorAll(""meta[property='og:image'] , meta[name='msapplication-TileImage']"");")
  script.AppendLine("metas.forEach(function(meta) {images.push(meta.content);});")
  script.AppendLine("return images.toString();}")
  script.AppendLine("getImages();")

  Try
  Dim result As String = Await WV2.ExecuteScriptAsync(script.ToString)
  result = CStr(Json.JsonSerializer.Deserialize(result, GetType(String)))
  Dim image_addresses = result.Split(","c)
  For i As Integer = 0 To image_addresses.Length - 1
  DownloadFile(image_addresses(i), Site_Uri)
  Next

  Navigation_Completed = True

  Catch ex As Exception
  Throw New Exception(ex.Message)
  End Try
  End Sub


  بقیه کدها با پست 8 یکسان هست.

 11. #11
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  Favicon/Image Scraping Using WebView2 and Javascript

  چند نمونه :

  barnamenevis
  barnamenevis.png

  stackoverflow
  stackoverflow.png

  microsoft
  microsoft.png

  mozilla
  mozilla.png

  IEEE
  ieee.png

 12. #12
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  نقل قول: Favicon/Image Scraping Using WebView2

  در این چند پست آخر بیشتر هدف روی اشنایی با روش کار با webview2 و queryselector متمرکز بود تا پاسخ مستقیم به پرسش اصلی.

  برای دانلود favicon مستقیما میتونیم از خود webview2 کمک بگیریم:

  Private Sub WV2_NavigationCompleted(
  sender As Object,
  e As Core.CoreWebView2NavigationCompletedEventArgs
  ) Handles WV2.NavigationCompleted
  Try
  DownloadFile(WV2.CoreWebView2.FaviconUri.ToString)
  Catch ex As Exception
  Throw New Exception(ex.Message)
  End Try
  Navigation_Completed = True
  End Sub

 13. #13
  کاربر دائمی آواتار ROSTAM2
  تاریخ عضویت
  اسفند 1390
  محل زندگی
  فارس
  پست
  1,489

  نقل قول: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

  سلام و خسته نباشید...

  این
  Microsoft.Web.WebView2 رو توی ویژوال استودیو 2019 پیدا نکردم البته WebViewControl مربوط به Web.UI بود اما در پروژه های Windows Forms به این سادگی قابل استفاده نیست

 14. #14
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  2,876

  نقل قول: چطور می شه با RegEx تگ های داخل تگ Head از Html رو داشت؟

  سلام و روز خوش

  بهتره با nuget manager بگیرین.

  Screenshot 2023-09-23 182041.png

تاپیک های مشابه

 1. سوال: نحوه گرفتن متن درون یک تگ HTML با Regex
  نوشته شده توسط hesam_8700 در بخش PHP
  پاسخ: 2
  آخرین پست: جمعه 08 فروردین 1399, 14:53 عصر
 2. پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 18 خرداد 1396, 23:16 عصر
 3. نحوه استفاده از regex برای گرفتن مقدار title یک صفحه html
  نوشته شده توسط samiasoft در بخش C#‎‎
  پاسخ: 2
  آخرین پست: دوشنبه 04 اردیبهشت 1396, 00:32 صبح
 4. سوال: ارور در تگ ها html و head
  نوشته شده توسط hamedudk در بخش PHP
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 21 دی 1395, 18:15 عصر
 5. دریافت پاراگراف های صفحه html با استفاده از Regex
  نوشته شده توسط hosseinrasouli در بخش C#‎‎
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394, 22:51 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •