من یک ایده بزرگ دارم و هزینه ندارم
آیا جایی هست یا کسی که بتوان به آن اعتماد کرد