چطوری می شه توی جاوا با استفاده از توابع روی desktop خطوط و اشکال رسم کرد
در صورت امکان اسم و نوع کلاس :oops: را هم ذکر فرمایید