سلام
من در برنامه ام تکه کد زیر را دارم ولی هنگام اجرا error می ده که :
Error in odbc_SQL
$cfg_dsn = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);
DBQ= $db_path_temp;
UserCommitSync=Yes;
Threads=3;
SafeTransactions=0;
PageTimeout=5;
MaxScanRows=8;
MaxBufferSize=2048;
DriverId=281;
DefaultDir=C:/ProgramFiles/CommonFiles/ODBC/DataSources";
$cfg_dsn_login = "";
$cfg_dsn_mdp = "";
$odbc_connec_id = odbc_connect($cfg_dsn,$cfg_dsn_login,$cfg_dsn_mdp) ;
$mysql_connec_id = mysql_connect("127.0.0.1","root", "root")
or die ("could not connect to database");
$db = mysql_select_db("bookslices", $mysql_connec_id)
or die ("Couldn't select database.");
//to select the database here test is the sample database come with mysql
$sql="SELECT * FROM AG1000-split;";
$rs=odbc_exec($odbc_connec_id,$sql);
if (!$rs)
exit("Error in odbc_SQL");

کسی می دونه مشکل از کجاست؟