سلام
من در برنامه ام از msagent استفاده کرده ام و میخواهم با توجه به نظر کاربر ظاهر شود یا نشود.
برای ظاهر شدن از دستورات زیر استفاده کرده ام :

      begin
RobotAgent := TAgent.Create(Application);
RobotAgent.Characters.Load('Merlin','Merlin.ac s');
with RobotAgent.Characters.Item['Merlin'] do begin
play('show');
end;

و برای مخفی شدن از دستورات زیر :

      with RobotAgent.Characters.Item['Merlin'] do begin
play('hide');
RobotAgent.Characters.Unload('Merlin');
end;

اما بعد از اینکه مخفی شد دیگر ظاهر نمیشود !
یکی به من بگه باید چیکار کنم.