در قسمت فرمت هر فیلدی این عبارت رو تایپ نمایید : "تومان "#,##0.00;"تومان"#,##0.00-