با سلام

قدم اول: کد زیر رو به اول برنامه اضافه کنید

using System.Runtime.InteropServices;


قدم دوم: به کلاس فورم کد زیر رو وارد کنید به صورت زیر

 [DllImport("user32.dll")]
static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo);


قدم سوم: یک دکمه به فرم اضافه کنید و در رویداد کلیک کد زیر رو بنویسید


try
{
const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, (UIntPtr)0);
keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, (UIntPtr)0);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "error");
}
//http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/WinUI/WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCodes.asp